Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 1540/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 35/NQ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 804/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHCN;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại học Huế;
- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;
- Quỹ Đ
u tư PT&BLTD cho ĐNNVV;
- Quỹ Phát triển KH&CN;
- Cty CP Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng;
- VP: CVP, PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT,
ĐL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh;

b) Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo tỉnh. Tạo lập môi trường thun lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh da trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2017 - 2020: Hỗ trợ phát triển ít nhất 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 15 doanh nghiệp khởi nghiệp đi mới sáng tạo; 03 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư mạo him, thực hiện mua bán và sát nhập, với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

b) Đến năm 2025: Hỗ trợ phát triển ít nhất 40 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 10 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sát nhập, với tng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm ktừ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu c sau:

a) Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

b) Tchức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 05 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tđồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

c) Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, “Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” và các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công ở trong và ngoài tỉnh đến các tầng lớp thanh niên sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh (thông tin kiến thức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thông tin về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo và các thành phần liên quan; các cơ chế chính sách, các cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tin theo sự kiện liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; truyền thông thông qua các mạng xã hội).

- Cơ quan chtrì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hip các hội Khoa học và Kỹ thuật, Báo Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

2. T chc các sự kiện kết ni cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện khi nghiệp đổi mới sáng tạo.  Trong đó có sự kiện Ngày hội khi nghiệp đổi mới sáng tạo Tha Thiên Huế (TECHFEST ThuaThienHue); hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp khi nghiệp tiềm năng tại tỉnh tham dự TECHFEST quốc gia.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: SKế hoạch và Đầu tư, Đại học Huế Tnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty Cổ phần tư vn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Tổ chức các cuộc thi khi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh để lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng nhằm hỗ trợ ươm tạo thành các dự án khởi nghiệp phát triển.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Huế, Sở Thông tin và Truyền thông, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Vận động Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các sự kiện giao lưu, kết ni các Câu lạc bộ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

3. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp và các trường cao đẳng, đại học thành lập các Vườn ươm doanh nghiệp và Không gian làm việc chung trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

b) Hình thành các Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đại học Huế, Trường Cao đng Công nghiệp Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Hình thành Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ thông tin.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Hình thành các Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về sản phẩm nghề truyền thống và các đặc sản địa phương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Huế, Sở Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành ph Huế, các trường cao đẳng, đại học, Công ty Cổ phn tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Phát trin hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; lựa chọn một số doanh nghiệp khởi nghiệp đi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đng Công nghiệp Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo, nâng cao năng lực hun luyện viên khởi nghiệp cho đội ngũ giảng viên các trường cao đng, đại học, cán bộ chuyên trách về công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cho các nhà đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu; sở hữu trí tuệ; áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của sản phẩm, hàng hóa.

Đào tạo cho cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Đào tạo cơ bản về nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao và đào tạo các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức thúc đẩy kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các trường cao đẳng, đại học, Công ty Cổ phn tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

d) Tchức các khóa tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chtrì thực hiện: Cục Thuế tnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

đ) Tổ chức các khóa tập huấn về môi trường kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

e) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

g) Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp của Tnh thông qua các đại diện khoa học và công nghệ, đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận thị trường nước ngoài.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

5. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khỏi nghiệp

a) Xây dựng mạng lưới liên kết gồm các sở, ban, ngành; các hội, hiệp hội; trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu; các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất-kỹ thuật;...để hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan chtrì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Huế, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng, các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thi gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020

b) Xây dựng, kết ni mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh với các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các tỉnh, thành phố khác.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020

c) Thành lập các đoàn ra, đoàn vào để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tham gia các sự kiện khởi nghiệp ở trong nước, quốc tế.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

6. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ tr- phát triển khi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng được lựa chọn, khơi dậy tinh thn khởi nghiệp đến năm 2020:

Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đy kinh doanh.

Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ Internet miễn phí trong khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đi mới sáng tạo; kinh phí tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Huế, Cục Thuế tỉnh, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

c) Khuyến khích sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, QuPhát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để tài trợ, hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường, cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khi nghiệp đi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

d) Tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ vốn mồi giúp hiện thực hóa ý tưng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài Chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng và các cơ quan đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

đ) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của tỉnh và nguồn huy động hp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động của kế hoạch áp dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, quy định về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu thành lập Ban điều hành để triển khai Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.232

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55