Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1847/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015";

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

- Tên tiếng Anh: Ha Tinh Minerals and Trading - Joint Stock Corporation.

- Tên viết tắt: MITRACO.

- Trụ sở chính: số 02 đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: (84-393) 855603; Fax: (84-393) 855606.

- Email: contact@mitraco.com.vn; Website: www.mitraco.com.vn

2. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2012, giá trị thực tế của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh để cổ phần hóa đã được kiểm toán là 1.254.158.302.293 đồng (một nghìn, hai trăm năm mươi tư tỷ, một trăm năm mươi tám triệu, ba trăm lẻ hai ngàn, hai trăm chín ba đồng), trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 997.985.837.876 đồng (Chín trăm chín bảy tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm ba bảy nghìn, tám trăm bảy sáu đồng).

5. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 1.320.000.000.000 đồng (Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cphần: 132.000.000 cổ phần, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 109.560.000 cổ phần, chiếm 83% vốn điều lệ;

- Tổng khối lượng cổ phần phát hành lần đầu là 17% vốn điều lệ, trong đó:

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 987.100 cổ phần, chiếm 0,75% vốn điều lệ;

+ Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 15.840.000 cổ phần, chiếm 12% vốn điều lệ;

+ Bán đấu giá công khai: 5.612.900 cổ phần, chiếm 4,25% vốn điều lệ.

6. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định giá khởi điểm để đấu giá bán cổ phần lần đầu.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Nhà đầu tư chiến lược cam kết đầu tư dài hạn, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ít nhất là 5 năm kể từ ngày Tổng công ty Thương mại và Khoáng sản Hà Tĩnh - CTCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP là Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

9. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

10. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 791 người;

- Số lao động dôi dư: 137 người.

11. Chi phí cổ phần hóa: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định. Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:

- Bảo đảm đủ vốn nhà nước trong Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Khoản 6 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh công bố thông tin v doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thành công ty cphần theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Tng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh xây dựng tiêu chí cổ đông chiến lược và lựa chọn cổ đông chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chđạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tnh ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.034
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238