Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 183/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL mới về thuế cho NNT

Đây là nội dung tại Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

Năm 2024, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL mới về thuế cho NNT

Theo đó, cơ quan thuế sẽ phổ biến các văn bản QPPL về thuế cho người nộp thuế (NNT), công chức thuế và cộng đã xã hội, bao gồm:

- Thực hiện phổ biến các văn bản QPPL đã được áp dụng từ năm 2022 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế (NNT) tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định.

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023 như: Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP , Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ,...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế có hiệu lực thi hành từ năm 2024 và các văn bản QPPL Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội quan tâm.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện, cơ quan thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả như:

- Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...), qua hộp thư điện tử…;

- Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh...;

- Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến)...;

- Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi...để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến NNT.

- Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại...

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 183/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 07/02/2024.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2024 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BTC ngày 23/01/2024 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2024 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 183/QĐ-TCT ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả.

2. Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Bám sát Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính và Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Tài chính; phát huy thế mạnh của hệ thống thuế toàn ngành; gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoàn thiện văn bản QPPL và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

4. Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả công tác này.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

A. Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế

- Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

B. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Phổ biến các văn bản QPPL về thuế

1.1. Văn bản thực hiện phổ biến

- Thực hiện phổ biến các văn bản QPPL đã được áp dụng từ năm 2022 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế (NNT) tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định.

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023 như: Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/2/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính,...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế có hiệu lực thi hành từ năm 2024 và các văn bản QPPL Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội quan tâm.

1.2. Đối tượng được phổ biến:

Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội.

1.3. Hình thức:

Tùy theo điều kiện, cơ quan thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả như:

a) Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...), qua hộp thư điện tử…;

b) Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh...;

c) Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến)...;

d) Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi...để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến NNT.

đ) Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại...

1.4. Đơn vị thực hiện:

- Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;

- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.

Hình thức phổ biến và phân công tổ chức thực hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

1.5. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Đăng tải đề cương lên Hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế

2.1. Danh mục văn bản QPPL đăng tải đề cương:

(i) Luật Dầu khí (sửa đổi);

(ii) Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

(iii) Luật Thanh tra (sửa đổi);

(iv) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

(v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

(vi) Luật Phòng, chống rửa tiền;

(vii) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

(viii) Luật Đấu thầu (sửa đổi);

(ix) Luật Giá (sửa đổi);

(x) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

(xi) Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

(xii) Luật Phòng thủ dân sự.

2.2. Hình thức thực hiện: Đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế.

2.3. Đơn vị thực hiện:

- Vụ Pháp chế biên tập đề cương, chuyển các đơn vị thực hiện đăng tải.

- Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Các Cục Thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

2.4. Thời gian thực hiện: Cả năm 2024 (sau khi văn bản QPPL được ban hành).

3. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Kế hoạch này, các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục Thuế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế chủ động tổ chức phổ biến bằng hình thức thích hợp, bảo đảm phù hợp với các đối tượng.

4. Thực hiện cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm gửi văn bản đến Vụ Pháp chế chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành (đối với văn bản do Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành theo thẩm quyền); 10 ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành (đối với văn bản do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành).

Ngay trong ngày nhận được văn bản do Vụ/đơn vị chủ trì gửi đến, Vụ Pháp chế trình Tổng cục gửi Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính để làm thủ tục đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-BTC ngày 02/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông báo số 3138/TB-TCT ngày 19/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

5. Hoạt động triển khai “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế hướng dẫn triển khai thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

- Kết quả thực hiện: Công văn triển khai các hoạt động nhân “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2024.

C. Triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các Cục thuế thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các hình thức nêu tại Điểm 1.3 Mục B Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP) phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan xác định đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030” thuộc trách nhiệm của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-BTC ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030.

4. Thực hiện tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế và trên các báo, tạp chí, các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền đề xuất chính sách mới có tác động lớn đến xã hội theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo văn bản.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Mục II Kế hoạch này.

2. Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; các Cục Thuế triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

PHỤ LỤC

CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, HỖ TRỢ VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế)

Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook..), qua hộp thư điện tử

Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh,....

Tổ chức hội nghị tập huấn; Tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm.

Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại.

Ghi chú

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

Đối tượng

Đơn vị thực hiện

- Người nộp thuế;

- Công chức thuế;

- Cộng đồng xã hội

- Vụ TTHT;

- Văn phòng;

- Cục Thuế.

- Người nộp thuế;

- Công chức thuế;

- Cộng đồng xã hội

- Vụ TTHT;

- Văn phòng;

- Cục Thuế.

- Tạp chí thuế

- Người nộp thuế;

- Công chức thuế.

- Các Vụ/ đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL;

- Cục Thuế

Người nộp thuế

- Các Vụ/đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ;

- Cục Thuế

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 183/QD-TCT

Hanoi, February 07, 2024

 

DECISION

PROMULGATING PLAN FOR LEGAL POPULARIZATION AND EDUCATION; PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs) IN 2024 OF GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

DIRECTOR OF THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

Pursuant to the Law on Law Popularization and Education and its guiding documents;

Pursuant to Resolution No. 50/2022/QH15 dated June 13, 2022 of the National Assembly on program for formulation of laws and ordinances of 2023 and modification of the program for formulation of laws and ordinances of 2022 and Resolution No. 89/2023/QH15 dated June 02, 2023 of the National Assembly on program for formulation of laws and ordinances of 2024 and modification of the program for formulation of laws and ordinances of 2023;

Pursuant to the Government’s Decree No. 55/2019/ND-CP dated June 24, 2019 on provision of legal assistance for small and medium-sized enterprises.

Pursuant to Decision No. 41/2018/QD-TTg dated September 25, 2018 of the Prime Minister on functions, tasks, powers and organizational structure of General Department of Taxation affiliated to the Ministry of Finance; Decision No. 15/2021/QD-TTg dated March 30, 2021 of the Prime Minister on amendments to Clause 1 Article 3 of Decision No. 41/2018/QD-TTg dated September 25, 2018 of the Prime Minister on functions, tasks, powers and organizational structure of General Department of Taxation affiliated to the Ministry of Finance;

Pursuant to Decision No. 156/QD-BTC dated January 23, 2024 of the Ministry of Finance on promulgation of the Plan for legal popularization and education in 2024 of the Ministry of Finance;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.At the request of Director of Legal Department.

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Plan for legal popularization and education; and provision of legal assistance for small and medium-sized enterprises (SMEs) in 2024 of General Department of Taxation is promulgated.

Article 2. This Decision takes effect from the date on which it is signed.

Article 3. Chief of Office of General Department of Taxation, Director of Legal Department, Heads of Departments/Units affiliated to General Department of Taxation shall be responsible for implementation of this Decision./.

 

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Mai Son

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PLAN

LEGAL POPULARIZATION AND EDUCATION; PROVISION OF LEGAL ASSITANCE FOR SMEs IN 2024 OF GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
(Enclosed with Decision No. 183/QD-TCT dated February 07, 2024 of the Director General of General Department of Taxation)

I. PURPOSES AND REQUIREMENTS

1. Fully and promptly provide legal information, especially new laws which have been issued and legislative documents on taxation for officials and public employees in the taxation sector, taxpayers, and the community, thereby meeting the demands for grasping and understanding legislative documents in order to ensure effective implementation of law.

2. Adhere to regulations on contents, forms and methods specified in Government’s Decree No. 55/2019/ND-CP dated June 24, 2019 on provision of legal assistance for SMEs.

3. Stick to the Plan for legal popularization and education in 2024 of the Ministry of Finance and the Plan to provide legal assistance for SMEs in 2024 of the Ministry of Finance; promote strengths of the entire tax system; combine legal popularization and education with provision of legal assistance for enterprises, completion of legislative documents and other state management activities according to functions of General Department of Taxation.

4. Organize legal popularization and education and provision of legal assistance for SMEs in a focused and effective manner.

II. CONTENTS, FORMS AND ASSIGNMENT OF TASKS

A. Issuing documents to direct units to popularize and educate laws; and provide legal assistance for SMEs

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Result: Guiding document of General Department of Taxation

- Duration: 1st Quarter, 2024.

B. Popularizing and educating laws

1. Popularizing legislative documents on taxation

1.1. Popularized documents

- Popularizing legislative documents which have been applied from 2022 and contain new regulations in order for taxpayers to access, understand and comply with regulations.

- Popularizing and disseminating new legislative documents on taxation that were issued in 2023, including Circular No. 13/2023/TT-BTC dated February 28, 2023 of the Ministry of Finance on guidelines for implementation of Decree No. 49/2022/ND-CP dated July 29, 2022 of the Government on amendments to some Articles of Decree No. 209/2013/ND-CP dated December 18, 2013 of the Government on elaboration and guidance on some Articles of Law on Value-Added Tax, amended by Decree No. 12/2015/ND-CP, Decree No. 100/2016/ND-CP, and Decree No. 146/2017/ND-CP and amendments to Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 29, 2021 of the Ministry of Finance, etc.

- Popularizing and disseminating new legislative documents on taxation that are effective from 2024 and legislative documents about which taxpayers, public employees in the taxation sector and the community are concerned.

1.2. Beneficiaries:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.3. Forms:

Depending on circumstances, tax authorities may select appropriate and effective forms of popularization. To be specific:

a) Legislative document popularization by electronic means, including websites of tax authorities, social media (Fanpage, Zalo, Facebook, etc.), email, etc.;

b) Legislative document popularization via mass media, including printed newspapers, online newspapers, Television Station, Radio station, etc.;

c) Organization of conferences, training courses, online or offline discussion sessions and meetings, etc.;

d) Compilation, printing and distribution of materials, publications, flyers, etc. for introduction and popularization of legislative documents to taxpayers.

dd) Provision of guidance for taxpayers at single-window departments of tax authorities, written responses to taxpayers' inquiries on web portals of tax authorities, Q&A sections on eTax system, via telephone, etc.

1.4. Units in charge:

- Departments/Units of General Department of Taxation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Forms of popularization and assignment of tasks are specified in the Appendix enclosed with this Plan.

1.5 Duration: 2024.

2. Publishing outlines on websites of tax authorities

2.1. List of legislative documents of which outlines are published:

(i) Petroleum Law (amended Law);

(ii) Law on Prevention and Combat against Domestic Violence (amended Law);

(iii) Law on Inspection (amended Law);

(iv) Law on Implementation of Grassroots-level Democracy;

(v) Law on Amendments to Some Articles of the Law on Radio Frequencies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(vii) Law on Protection of Consumers’ Rights (amended Law);

(viii) Law on Bidding (amended Law);

(ix) Law on Prices (amended Law);

(x) Law on Electronic Transactions (amended Law);

(ix) Law on Cooperatives (amended Law);

(xii) Law on Civil Defense.

2.2. Form: Outlines are published on websites of tax authorities

2.3. Units in charge:

- Legal Department shall compile outlines and transfer them to publishing units.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Tax Departments shall publish these outlines on their web portals.

2.4. Duration: 2024 (after legislative documents are issued).

3. Regarding legislative documents not mentioned in this Plan, Departments/Units of the General Department of Taxation, Tax Departments shall, according to their functions, tasks and actual situation, proactively organize popularization in forms appropriate and suitable for beneficiaries.

4. Updating and publishing new legislative documents issued on the national law database

Units assigned to preside over drafting legislative documents shall send such legislative documents to the Legal Department within 02 days from the date on which they are signed (for documents signed by Leaders of the Ministry of Finance within their jurisdiction); 10 days from the date on which they are announced/signed (for documents drafted by the Ministry of Finance which submits such documents to competent authorities for issuance).

Upon receipt of the legislative documents from Departments/Units in charge, the Legal Department shall send these documents to the General Department of Taxation for submission to the Legal Department - Ministry of Finance in order to follow procedures for publishing legislative documents on the national law database in accordance with regulations of Decree No. 52/2015/ND-CP dated May 28, 2015 of the Government and Regulation on provision of legal information and publishing of documents on the national law database issued together with Decision No. 2524/QD-BTC dated December 02, 2015 of the Minister of Finance and Notification No. 3138/TB-TCT dated May 19, 2016 of the General Department of Taxation on provision of legal information and publishing of documents on the national law database, the web portal of Ministry of Finance.

- Duration: 2024.

5. Organizing “Ngày pháp luật tài chính” (Financial Law Day) and “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Law Day of the Socialist Republic of Vietnam)

- Unit in charge: The Legal Department shall provide guidance on organization according to the plan of the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Duration: 3rd and 4th Quarters, 2024.

C. Providing legal assistance for SMEs

1. Tax Administration Department on small and medium enterprises and business households, individuals, other Departments/Units affiliated to General Department of Taxation and Tax Departments shall provide legal assistance for SMEs with respect to legislative documents on taxation, especially new documents guiding the Law on Tax Administration related to SMEs in the forms specified in Point 1.3 Section B of this Plan.

- Duration: 2024.

2. Units in charge of drafting legislative documents (Decree on amendments to Decree No. 123/2020/ND-CP; Decree on amendments to Decree No. 132/2020/ND-CP) shall cooperate with the Legal Department - Ministry of Finance and relevant units in identifying beneficiaries, contents, forms, time and locations to provide legal assistance for enterprises.

- Duration: 2024.

3. Units affiliated to the General Department of Taxation shall continue to carry out tasks as assigned in the Plan to implement the Project on "Improvement of the quality and efficiency in provision of legal assistance for enterprises in the 2023-2030 period" under the responsibility of the General Department of Taxation issued together with Decision No. 1949/QD-BTC dated September 13, 2023 of the Minister of Finance.

- Duration: From 2023 to 2030.

4. Disseminating laws to SMEs in such a way to publish laws on websites of tax authorities, newspapers, magazines and mass media with focus on popularization of proposal for new policies that have great impacts on society according to Decision No. 407/QD-TTg of the Prime Minister on approval for the Project "Communication about new policies that have great impacts on society during development of legislative documents for the 2022-2027 period”; responding to opinions contributed by citizens and enterprises during the process of drafting legislative documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.III. IMPLEMENTATION

1. Legal Department shall:

- Provide guidance on and implement the Plan for legal popularization and education and provision of legal assistance for SMEs.

- Report results of legal popularization and education; provision of legal assistance for SMEs according to regulations.

- Perform specific tasks mentioned in Section II of this Plan.

2. Departments/Units under the General Department of Taxation; Tax Departments shall popularize and educate laws and provide legal assistance for SMEs according to this Plan.

3. Funding for performance of tasks in legal popularization and education and provision of legal assistance for SMEs shall comply with regulations of applicable laws./.

 

APPENDIX

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Legal popularization by electronic means, including websites of tax authorities, social media (Fanpage, Zalo, Facebook, etc.), email, etc.;

Legal popularization on mass media, including printed newspapers, online newspapers, Television Station, Radio station, etc.;

Organization of conferences, training courses, online or offline discussion sessions and meetings.

Provision of guidance for taxpayers at single-window departments of tax authorities, written responses to taxpayers' inquiries on web portals of tax authorities, Q&A sections on eTax system, via telephone. etc.

Note

Beneficiaries

Units in charge

 Beneficiaries

Units in charge

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Units in charge

 Beneficiaries

Units in charge

 

- Taxpayers;

- Public employees in the taxation sector;

- Community

- Propagation and Taxpayer Service Department;

- Office;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Taxpayers;

- Public employees in the taxation sector;

- Community

- Propagation and Taxpayer Service Department;

- Office;

- Tax Departments.

- Tax magazines

- Taxpayers;

- Public employees in the taxation sector;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Tax Departments

Taxpayers

- Departments/Units within their functions and tasks

- Tax Departments

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/QĐ-TCT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 07/02/2024 của Tổng cục Thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.218

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!