Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 183/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CONTAINER PHÍA BẮC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA BẮC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại công văn số 88/TT-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2002 về Đề án cổ phần hóa Công ty Container phía Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Bắc thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 27.000.000.000 đồng, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 30% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty : 40% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty : 30% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Container phía Bắc đến ngày 30 tháng 9 năm 2001 là 46.177.003.485 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 27.708.816.444 đồng.

3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động : 40.276 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi là 1.208.280.000 đồng.

4. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính để có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Bắc thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA BẮC.

- Tên giao dịch quốc tế : north vietnam container shipping joint stock company.

- Tên viết tắt : VICONSHIP HP.

- Trụ sở chính : 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần Container phía Bắc kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Container phía Bắc :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Container phía Bắc có trách nhiệm điều hành công việc quản lý Công ty đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Container phía Bắc.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Container phía Bắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container phía Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : CN, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/2002/QĐ-TTg ngày 04/03/2002 về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!