Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 18/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI THÀNH CÔNG TY THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại Tờ trình số 114/TTr-EVN-HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2005 về việc chuyển đổi Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành công ty thành viên hạch toán độc lập;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, đơn vị hạch toán phụ thuộc thành Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận -Đa Mi, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;

Tên giao dịch quốc tế: Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Company;

Tên viết tắt: DHDHPC;

2. Trụ sở Công ty đặt tại số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

3. Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu, được mở tài khoản và quan hệ tín dụng với Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thuỷ công, công trình kiến trúc của nhà máy thuỷ điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;

- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị;

- Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2004 là: 230.356.000.000,00 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

Điều 3. Bộ máy của Công ty gồm:

1. Giám đốc,

2. Các Phó giám đốc,

3. Kế toán trưởng,

4. Các phòng ban kỹ thuật, nghiệp vụ,

5. Các phân xưởng vận hành và sửa chữa.

Điều 4. Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt, theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và những quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5,
- Thủ tướng CP(để b/c),
- VPCP,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động-TB&XH,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCN,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- UBND tỉnh Lâm Đồng,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB(3b).

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 


Hoàng Trung Hải
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2005/QĐ-BCN ngày 30/03/2005 về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!