Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1799/QĐ-CTUBND năm 2009 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1799/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1060/STP ngày 30/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-CTUBND ngày 22/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp góp phần tạo thuận lợi trong việc điều hành, quản lý hoạt động của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

- Trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, nắm vững các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh, để có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, làm cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng là người quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự, người quản lý tài chính, kế toán kinh doanh của doanh nghiệp, cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên và chính xác, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

- Các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xây dựng căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, của từng ngành, từng lĩnh vực và nhu cầu từng loại hình doanh nghiệp được hỗ trợ. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện trên nguyên tắc có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp (các Hội, Hiệp hội có liên quan), tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật cho các doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp

Tổ chức cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành củng cố, nâng cấp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Đối với những sở, ban, ngành chưa có thì tiến hành xây dựng trang thông tin điện tử và cung cấp địa chỉ để kịp thời phục vụ cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng miễn phí thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật mà chưa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành thì doanh nghiệp có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành cập nhật văn bản đó.

2. Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành bản tin, đề cương tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương; HĐND, UBND tỉnh ban hành trong phạm vi ngành, lĩnh vực do sở, ban, ngành quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực do sở, ban, ngành quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, kế toán kinh doanh và cán bộ pháp chế trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

a. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp về các chủ đề: Pháp luật về doanh nghiệp, sở hữu, hợp đồng, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, cạnh tranh, thương mại quốc tế, hải quan, giải quyết tranh chấp...

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp theo các chủ đề: Lao động và hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động...

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý tài chính, kế toán trong doanh nghiệp theo các chủ đề: Thuế, tài chính, tín dụng, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

b. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cập nhật thông tin pháp lý, tư vấn pháp luật cho lãnh đạo doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

c. Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các tổ chức đại diện doanh nghiệp

Hỗ trợ, nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động của các tổ chức đại diện doanh nghiệp, phục vụ tốt cho hoạt động hỗ trợ pháp lý đối với các doanh nghiệp thành viên.

3. Tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp có yêu cầu giải đáp pháp luật, các cơ quan chuyên môn trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

- Giải đáp bằng văn bản;

- Giải đáp thông qua mạng điện tử;

- Giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại;

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không giải đáp pháp luật thì cơ quan được yêu cầu giải đáp phải nêu rõ lý do. Việc giải đáp pháp luật không áp dụng đối với các yêu cầu giải đáp pháp luật của doanh nghiệp về những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp

Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật, để từ đó UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, tiến độ:

- Từ nay cho đến hết ngày 31/12/2009 triển khai một số hoạt động sau đây:

+ Phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP tới cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp.

+ Biên soạn, in ấn, phát hành bản tin, đề cương tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

+ Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chuyên trang “Pháp luật và doanh nghiệp“ nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

+ Lập dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Các năm tiếp theo tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh.

2. Phân công thực hiện

a. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành các cấp thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cụ thể:

- Chủ trì biên soạn, in ấn tài liệu, bản tin, giới thiệu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý, các chủ doanh nghiệp và người đại diện khác theo pháp luật.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh theo định kỳ hàng năm, đột xuất cho UBND tỉnh.

- Sở Tư pháp là cơ quan thường trực tiếp nhận các thắc mắc của doanh nghiệp trực tiếp giải đáp trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp hoặc chuyển giao cho các sở, ban, ngành có liên quan để giải đáp. Trong trường hợp cần thiết UBND tỉnh chủ động tổ chức giải đáp pháp luật cho các doanh nghiệp thông qua hình thức đối thoại trực tiếp.

- Chủ trì phối hợp với cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành tổ chức tiếp nhận, tổng hợp và xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật; Trên cơ sở những kiến nghị đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật - có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trước ngày 20/6 và 20/11 hàng năm, các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật phải gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

b. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chuyên mục “Pháp luật và doanh nghiệp“ và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố cập nhật các văn bản pháp luật do Trung ương; HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đăng trên mục “Pháp luật và doanh nghiệp“ của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Từ đó, doanh nghiệp có thể tự khai thác, sử dụng chuyên mục “Pháp luật và doanh nghiệp“ đăng tải các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh tại địa chỉ http://www.binhdinh.gov.vn.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp với các sở, ngành tiếp tục củng cố, nâng cấp chuyên trang, chuyên mục và kiểm tra, xây dựng trang thông tin điện tử có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

c. Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Công thương

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Hội đồng Liên minh các hợp tác xã tỉnh, các Cụm công nghiệp của tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp thực hiện khảo sát nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch.

d. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan củng cố nhân sự làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để làm đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ làm công tác pháp lý theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

đ. Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh về kinh phí đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

e. Các sở, ban ngành có liên quan

Các sở ban ngành có liên quan có trách nhiệm xây dựng chuyên mục “Pháp luật và doanh nghiệp“ lên website của đơn vị mình, đồng thời cập nhật các văn bản pháp luật của ngành mình phục vụ cho nhu cầu khai thác của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f. UBND các huyện, thành phố

Có trách nhiệm căn cứ vào kế hoạch của tỉnh và trong phạm vi, trách nhiệm của UBND xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng vùng, ngành, lĩnh vực và nhu cầu của từng đối tượng được hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành, UBND các cấp, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có liên quan nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1799/QĐ-CTUBND năm 2009 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236