Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1532/TTr-STC-TCDN ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp, kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Bình Định năm 2012 như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Khen thưởng.

1. Mức thưởng: các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 được trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

a. Được trích tối đa 5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty nhưng không vượt quá 500 triệu đồng đối với Công ty có Hội đồng thành viên;

b. Được trích tối đa 5% lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty nhưng không vượt quá 200 triệu đồng đối với Công ty không có Hội đồng thành viên.

2. Nguồn khen thưởng: tiền thưởng cho Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được lấy từ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành. Tiền thưởng cho Kế toán trưởng được lấy từ Quỹ khen thưởng của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TÊN DOANH NGHIỆP

Xếp loại doanh nghiệp năm 2012

Kết quả xếp loại HĐTV, Ban Giám đốc năm 2012

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1. Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Định

A

X

 

 

2. Công ty THNH Lâm nghiệp Hà Thanh

A

X

 

 

3. Công ty TNHH Lâm nghiệp sông Kôn

A

X

 

 

4. Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn

A

X

 

 

5. Công ty TNHH xổ số kiến thiết

A

X

 

 

6. Công ty TNHH môi trường đô thị Quy Nhơn

A

X

 

 

7. Công ty TNHH CVCX & CSĐT Quy Nhơn

A

X

 

 

8. Công ty TNHH QLSC đường bộ Quy Nhơn

A

X

 

 

9. Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi

A

X

 

 

10. Công ty Dược & TTB Y tế (Công ty mẹ)

A

X

 

 

11. Tổng Công ty PISICO (Công ty mẹ)

A

X

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 28/06/2013 phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.532

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!