Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1713/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 21/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 255/TTr-SNN ngày 27/8/2020; Công văn số 1488/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ, yêu cầu; xây dựng dự toán thực hiện các nhiệm vụ gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách địa phương xem xét hỗ trợ kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021  CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nhiệm vụ

I

Nhóm nhiệm vụ thực hiện theo Điều lệ Hội

1

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các thành viên, quản lý hợp tác xã và người lao động trong các hợp tác xã

2

Tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; sơ kết, tổng kết; quản lý tài sản, tài chính; thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định tại Điều lệ; khảo sát, đánh giá, tình hình hoạt động của các hợp tác xã hằng năm

3

Tiếp tục tuyên truyền, tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể

4

Tuyên truyền, vận động các hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 100% các hợp tác xã tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới

5

Phối hợp với các cấp, ngành địa phương tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

6

Tư vấn, hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã nhằm củng cố hoặc đề xuất giải thể đối với các hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012

II

Nhóm nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao

7

Tư vấn thành lập mới các hợp tác xã; tổ hợp tác; liên hiệp hợp tác xã (chỉ tiêu đến năm 2021 thành lập mới 33 hợp tác xã; 27 tổ hợp tác xã)

8

Tư vấn, hỗ trợ các chương trình, dự án và các hoạt động có mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tiếp cận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

9

Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức về kinh tế tập thể tại các xã chưa có hợp tác xã và các xã có một hợp tác xã; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã và đào tạo nghề cho thành viên, người lao động trong các hợp tác xã

10

Quản lý, duy trì hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện ưu tiên nguồn kinh phí cho hợp tác xã nông nghiệp vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

11

Tổ chức đoàn tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường do Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh

12

Xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể tại Liên minh Hợp tác xã

13

Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các hợp tác xã 01 lần/năm

III

Công tác khác

14

Vận động nguồn lực giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của Tỉnh ủy Bắc Kạn

15

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1713/QĐ-UBND ngày 21/09/2020 về phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


235

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9