Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2001/QĐ-UB bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 17/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Côn
Ngày ban hành: 01/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 51/2000/TT-BTC ngày 02/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 01/2000/QĐ-UB-CNN ngày 19/01/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14/8/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Quyết định số 4441/1998/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao cho Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa thành lập theo quyết định số 01/2000/QĐ-UB-CNN ngày 19/01/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của doanh nghiệp Nhà nước diện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê và tổ chức thẩm tra giá trị doanh nghiệp theo
nội dung được quy định tại các điều khoản của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ; Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000; Thông tư số 51/2000/TT-BTC ngày 02/6/2000 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan khác về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

Điều 2. Quy chế tổ chức, hoạt động và kinh phí của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thành phố phục vụ cho công tác giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước thực hiện như Quyết định số 01/2000/QĐ-UB-CNN ngày 19/01/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất thành phố, Giám đốc sở ban ngành có liên quan của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 90 thành phố, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 4  
- Văn phòng Chính phủ  
- BCĐ Đổi mới và phát triển DNTW
- Ban TCCB Chính phủ
- Bộ Tài chính
- TTTU - TTHĐND.TP
- TTUBND.TP
- Ban TCTU
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- VPUB : PVP/KT, CNN  
- Lưu (CNN)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Côn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2001/QĐ-UB bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64