Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1666/QĐ-BGTVT năm 2010 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1666/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1666/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 3626/VPCP-ĐMDN ngày 31/5/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
Căn cứ Đề án chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (Tờ trình số 990/VEC-HĐQT ngày 02/6/2010 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải ngày 07/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam trên cơ sở tổ chức đại Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

1. Công ty mẹ có:

- Tên gọi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM EXPRESSWAY CORPORATION

- Viết tắt: VEC

- Trụ sở chính : Phố Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2009 là: 1.018.793.632.233 đồng (một nghìn không trăm mười tám tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, hai trăm ba mươi ba đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

2. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tồ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

3. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc quốc gia;

- Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khác theo mọi hình thức;

- Khai thác, kinh doanh các loại dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc, như: nhà nghỉ, nhà hàng, đại lý bán xăng, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng;

- Tư vấn kỹ thuật giao thông vận tải; nghiên cứu phát triển mạng đường cao tốc quốc gia; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; giám sát các công trình hạ tầng giao thông;

- Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu: đối với các công trình xây dựng sân bay;

- Nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ tại khu vực lân cận các tuyến đường cao tốc;

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư tài chính;

- Tư vấn, kiểm định chất lượng công trình;

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Khảo sát xây dựng công trình.

4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

5. Quyền và nghĩa vụ, tổ chức quản lý, quan hệ giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết ... được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty.

6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ tại thời điểm thành lập:

- Ban Quản lý dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

- Ban Quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai;

- Ban Quản lý dự án đường cao tốc phía Nam;

- Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định đối chứng chất lượng công trình.

7. Công ty con:

Các công ty cổ phần, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm:

- Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam;

- Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

- Công ty cổ phần Bất động sản đường cao tốc Việt Nam;

- Công ty cổ phần Khai thác và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành.

2. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do chủ sở hữu giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Chỉ đạo tổ chức đăng ký kinh doanh, thực hiện chuyển đổi, làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

4. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1666/QĐ-BGTVT năm 2010 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.424
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202