Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 165/2002/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 165/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 54/TT-UB ngày 22 tháng 8 năm 2002), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5845/BKH-DN ngày 13 tháng 9 năm 2002), Tài chính (Công văn số 10497/TC-TCDN ngày 27 tháng 9 năm 2002), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3825/BNN- TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2002), Ban Kinh tế Trung ương (Công văn s396/CV- KTTW ngày 23 tháng 9 năm 2002) và đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2002 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan quản lý doanh nghiệp phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành nếu không chỉ đạo thực hiện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

PHÓ THỦ TƯỚNG  

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng  

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

(ban hành kèm theo Quyết định số 165/2002/QĐ-TTg ngày 21/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích:

Công ty Môi trường đô thị.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh:

a) Doanh nghiệp nhà nước hiện có, giữ nguyên pháp nhân:

Công ty Cấp nước.

Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum.

Công ty Đầu tư phát triển lâm nghiệp công nghiệp và dịch vụ Konplong.

Công ty Đầu tư phát triển lâm nghiệp công nghiệp và dịch vụ Đắk Lây.

Công ty Dược vật tư y tế Kon Tum.

Công ty Thương mại tổng hợp Kon Tum.

Công ty Vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp.

Công ty Du lịch Kon Tum.

Lâm trường Kon Tum.

Xí nghiệp In Kon Tum.

b) Doanh nghiệp nhà nước được hình thành trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp:

Công ty Đầu tư phát triển lâm công nông nghiệp và dịch vụ Đắk Tô (hình thành trên cơ sở hợp nhất các lâm trường: Quang Trung, Đắk Tô và Ngọc Linh, thực hiện năm 2003).

Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Sa Thầy (hình thành trên cơ sở hợp nhất các lâm trường: Mo Ray II, Sa Thầy và Sê San, thực hiện năm 2003).

Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Ngọc Hồi (hình thành trên cơ sở hợp nhất lâm trường Sa Loong và lâm trường Dục Nông, thực hiện năm 2003).

Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Kon Rẫy (hình thành trên cơ sở hợp nhất lâm trường Măng Đen và lâm trường Đắk Ruồng, thực hiện năm 2003).

Công ty Sách văn hóa tổng hợp Kon Tum (hình thành trên cơ sở hợp nhất Công ty Phát hành sách và văn hóa phẩm và Công ty Sách thiết bị trường học, thực hiện năm 2004).

II. Doanh nghiệp thực hiện các hình thức sắp xếp:

1. Doanh nghiệp sáp nhập vào doanh nghiệp khác:

Lâm trường Đắk Pô Cô (sáp nhập vào Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Đắk Lây, thực hiện năm 2003).

Lâm trường Đắk Ba (sáp nhập vào Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Đắk Lây, thực hiện năm 2003).

Lâm trường rừng thông (sáp nhập vào Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Đắk Lây, thực hiện năm 2003).

Lâm trường Măng La (sáp nhập vào Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Konplong, thực hiện năm 2003).

Lâm trường Măng Cành I (sáp nhập vào Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Konplong, thực hiện năm 2003).

Lâm trường Tân Lập (sáp nhập vào Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Konplong, thực hiện năm 2003).

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa:

Xí nghiệp Cơ khí Kon Tum (thực hiện năm 2002).

Công ty Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng (thực hiện năm 2002).

Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng công nghiệp (thực hiện năm 2003).

Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp nông thôn (thực hiện năm 2003).

Công ty Tư vấn xây dựng giao thông (thực hiện năm 2003).

Công ty Kinh doanh tổng hợp (thực hiện năm 2004).

Công ty Xây dựng và quản lý công trình giao thông (thực hiện năm 2004).

Công ty Khai thác công trình thủy lợi (thực hiện năm 2005).

3. Doanh nghiệp đang thực hiện khoán kinh doanh:

Công ty Vận tải ô tô.

Sau khi hết hạn hợp đồng khoán kinh doanh, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần có phương án sắp xếp doanh nghiệp này theo đúng quy định.

4. Doanh nghiệp nhận từ nơi khác về:

Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận về, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần có phương án sắp xếp doanh nghiệp này theo đúng quy định.

5. Doanh nghiệp thực hiện giải thể:

Công ty Phát hành phim và chiếu bóng (thực hiện năm 2002).

6. Doanh nghiệp thực hiện phá sản:

Công ty Cây công nghiệp Kon Tum (thực hiện năm 2002)./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/2002/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414
DMCA.com Protection Status