Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 163/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà n­ước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã đư­ợc phê duyệt.

2. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nư­ớc để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà n­ước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nư­ớc; đối với công ty không cổ phần hóa đư­ợc thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ t­ướng Chính phủ.

3. Việc thành lập mới Tổng công ty Du lịch - Thương mại Kiên Giang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thực hiện theo quy định tại Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

4. Quyết định việc áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty Nông lâm sản và Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản, trong đó các công ty mẹ là Công ty Nông lâm sản và Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản, chỉ đạo cổ phần hóa các công ty mẹ này vào năm 2005.

5. Sắp xếp Công ty Mía đường theo quy định tại Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với nhà máy đường và công ty đường; trường hợp không sắp xếp được theo Quyết định này thì thực hiện các thủ tục phá sản công ty theo luật định.

6. Xây dựng phương án sắp xếp các nông, lâm trường thuộc tỉnh quản lý báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu t­ư, Nội vụ, Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hư­ớng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Thủ tr­ưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Công báo;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
các Vụ : TH, NN, V.IV;
- Lưu : VT, ĐMDN (5).HL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 163 /2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang.

- Công ty Cấp thoát n­ước Kiên Giang.

- Công ty Công trình đô thị.

- Công ty Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

- Công ty Quốc doanh đánh cá.

- Công ty Dược và Vật tư y tế.

- Công ty Vận tải thủy bộ.

- Công ty Tư vấn xây dựng.

- Các đơn vị trực thuộc của Công ty Du lịch (Khách sạn nhà hàng Tô Châu, Khách sạn nhà hàng 1-5, Khách sạn Thanh Bình, Nhà hàng Hải Âu, Khách sạn nhà hàng Kim Dự, Khu du lịch Hòn Trẹm, các cơ sở ở Khu Du lịch Mũi Nai), Công ty Nông lâm sản (các Đội thi công: xây dựng, cơ giới, thủy lợi, xây dựng cầu đường nông thôn, xí nghiệp kinh doanh địa ốc), Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản (Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Rạch Giá, Xí nghiệp Chế biến thực phẩm thủy sản xuất khẩu Rạch Sỏi, Xí nghiệp Cơ khí và sản xuất bao bì, Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Phú Quốc).

3. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu:

Công ty Bến tàu xe./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 163/2005/QĐ-TTg ngày 04/07/2005 phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.069

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!