Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 163/2000/QĐ-BTC về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 163/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 09/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 163/2000/QĐ-BTC NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VÀ TRỰC THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 9/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Cục Tài chính doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp trong cả nước trên các lĩnh vực:

a. Hướng dẫn và giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định của Nhà nước.

b. Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kế hoạch thu và sử dụng nguồn Quỹ các cấp, phương án điều hành nguồn Quỹ trong phạm vi toàn quốc.

c. Cân đối các khoản thu, chi của Quỹ trong phạm vi toàn quốc, xây dựng kế hoạch cấp bổ sung từ Ngân sách cho Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

d. Thực hiện việc điều hoà nguồn quỹ theo phương án được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

đ. Tổ chức kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng Quỹ ở các địa phương, các Tổng công ty 91. Định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng Quỹ của 3 cấp ( Trung ương, địa phương, Tổng công ty 91) báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính.

e. Kiểm tra báo cáo quyết toán thu - chi hàng năm Quỹ của các địa phương và các Tổng Công ty 91. Tổng hợp quyết toán thu - chi của hệ thống Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả nguồn tài trợ của các tổ chức Quốc tế cho Quỹ).

a. Giám sát và phối hợp với các Bộ, ngành đôn đốc các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý nộp vào Quỹ các khoản thu của Quỹ theo chế độ..

b. Tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ đề nghị chi Quỹ của các Bộ, hoặc các doanh nghiệp gửi đến (bao gồm cả hồ sơ đề nghị giữ lại tiền bán cổ phần của các Tổng Công ty 90) và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định xuất quỹ; thực hiện các thủ tục xuất Quỹ chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp được hưởng sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn Quỹ tại các doanh nghiệp được hỗ trợ và trợ cấp.

d. Tổ chức hạch toán và định kỳ (quý, năm) báo cáo Bộ trưởng Bộ tài chính tình hình thu chi Quỹ.

đ. Thực hiện quyết toán thu chi Quỹ hàng năm khi kết thúc niên độ kế toán.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp ký Uỷ nhiệm chi Quỹ cho Kho bạc Nhà nước để chuyển tiền cho các doanh nghiệp sau khi có Quyết định xuất Quỹ của Bộ trưởng Bộ Tài chính..

Điều 2: Kho bạc Nhà nước giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước các cấp mở và sử dụng tài khoản Quỹ.

2. Thực hiện việc điều hoà Quỹ theo Quyết định Bộ trưởng Bộ Tài chính và Uỷ nhiệm chi của Cục trưởng Cục Tài doanh nghiệp.

3. Chuyển tiền cho các đối tượng được hưởng theo uỷ nhiệm chi của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp.

4.. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm xác nhận số phát sinh và số dư tiền gửi của Quỹ các cấp ( Trung ương, địa phương, Tổng công ty 91) và thông báo cho Cục Tài chính doanh nghiệp theo mẫu kèm theo.

5. Phối hợp với cơ quan quản lý Quỹ để thực hiện quyết toán Quỹ.

Điều 3: Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi tiêu của Quỹ, bố trí nguồn trong cân đối Ngân sách hàng năm để cấp bổ sung cho Quỹ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 163/2000/QD-BTC

Hanoi, October 09, 2000

 

DECISION

ASSIGNING THE TASK OF MANAGEMENT OF THE STATE-ENTERPRISE RESTRUCTURE AND EQUITIZATION SUPPORT FUNDS TO UNITS UNDER AND ATTACHED TO THE MINISTRY

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Governments Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 177/1999/QD-TTg of August 30, 1999 on the organization and operation of the State Enterprise Restructure and Equitization Support Funds;
Pursuant to Finance Minister
s Decision No. 95/2000/QD-BTC of June 9, 2000 issuing the Regulation on the management, collection, remittance and use of the State Enterprise Restructure and Equitization Support Funds;
At the proposals of the director of the Enterprise Finance Department, the director of the Budget Department and the General Director of the State Treasury,

DECIDES:

Article 1.- To assign the Enterprise Finance Department the following tasks:

1. To assist the Minister of Finance in performing the function of State management over the operation of the system of State Enterprise Restructure and Equalization Support Funds in the following fields:

a/ Guiding and supervising the management and use of funds in strict accordance with the States regulations.

b/ Synthesizing and reporting to the Minister of Finance plans on the collection and use of fund sources at various levels, as well as plans on the administration of fund sources throughout the country.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163/2000/QĐ-BTC về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.278
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155