Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 162/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 08/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP GIẦY AN PHÚ THUỘC CÔNG TY GIẦY AN LẠC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY AN PHÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Giầy An Lạc (Công văn số 636/CV-TH ngày 04 tháng 12 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Giầy An Phú và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 07 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Giầy An Phú thuộc Công ty Giầy An Lạc (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 4.215.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                                             : 30,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 63,38%;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp                             :   6,62 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Giầy An Phú tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 3167/QĐ-TCKT ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 4.251.896.014 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 4.251.896.014 đồng.

 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 406 lao động trong Xí nghiệp là 20.201 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 606.030.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Giầy An Lạc làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Giầy An Phú thuộc Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Phú,

- Tên giao dịch quốc tế: ANPHU FOOTWEAR JOINT STOCK COMPANY;

- Trụ sở chính: Khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ da, giả da, vải;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp;

- Kinh doanh hàng may mặc;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 Điều 4. Công ty cổ phần Giầy An Phú là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Công ty Giầy An Lạc quản lý phần vốn nhà nước trong Công ty cổ phần Giầy An Phú.

Công ty Giầy An Lạc tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Giầy An Phú theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Giầy An Lạc có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Giầy An Lạc, Giám đốc Xí nghiệp Giầy An Phú và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Giầy An Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND tỉnh Bình Định,  
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
 
 


Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/2004/QĐ-BCN ngày 08/12/2004 về việc chuyển Xí nghiệp Giầy An Phú thuộc Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!