Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2006/QĐ-BTM về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 16/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC  

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 689/BKHCN-CNCHL ngày 27/3/2006 và của Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc tại công văn số 79/CNCHL-TĐPC ngày 15/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong khu công nghệ cao Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Điều 2. Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo nội dung sau:

1. Duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm thực hiện đúng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 19/6/2000, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 và Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, giải thích Kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, Việc xét duyệt kế hoạch nhập khẩu bao gồm các nội dung sau đây:

1.1. Duyệt kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư xây dựng, phụ tùng để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố định bao gồm cả việc nhập khẩu bằng phương thức thuê mua tài chính.

1.2. Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài, chưa có trong dây chuyền công nghệ để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.3. Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại.

3. Duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Hàng quý Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

Điều 4. Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo./.

 

 

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Công báo;
- Bộ KH&CN
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Sở Thương mại tỉnh Hà Tây;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TM;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ TM;
- Lưu: VT, KH&ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Danh Vĩnh

 

 

THE MINISTRY OF TRADE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 16/2006/QD-BTM

Hanoi, March 29, 2006

 

DECISION

AUTHORIZING THE MANAGEMENT BOARD OF HOA LAC HI-TECH PARK TO MANAGE IMPORT, EXPORT AND COMMERCIAL ACTIVITIES OF FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES IN HOA LAC HI­TECH PARK

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2004/ ND-CP of January 16, 2004, on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Regulation on Industrial Parks, Export-Processing Zones and Hi-Tech Parks, issued together with the Government's Decree No. 36/CP of April 24, 1997;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 10/ 2000/QD-TTg of January 18, 2000, establishing the Management Board of Hi- Tech Parks under the Ministry of Science, Technology and Environment;
At the proposal of the Ministry of Science and Technology in Official Letter No. 689/BKHCN-CNCHL of March 27, 2006, and of the Management Board of Hoa Lac Hi-Tech Park in Official Letter No. 79/CNCHL-TDPC of March 15, 2006,

DECIDES:

Article 1.- To authorize the Management Board of Hoa Lac Hi-Tech Park (hereinafter referred to as the Management Board for short) to manage import, export and commercial activities of foreign-invested enterprises and parties to business cooperation contracts that invest in Hoa Lac Hi-Tech Park (hereinafter referred to as foreign-invested enterprises for short).

Article 2.- The Management Board shall approve import plans and manage commercial activities of foreign-invested enterprises according to the following contents:

1. The Management Board shall approve import plans of foreign-invested enterprises, ensuring their strict compliance with the November 12, 1996 Law on Foreign Investment in Vietnam, the June 19, 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Government's Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000, Decree No. 27/2003/ND-CP of March 19, 2003, and Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, and relevant legal documents, and compatibility with their investment licenses, business licenses, techno-economic explanations and technical designs. The approval of import plans covers the following:

1.1. Approval of plans on the import of machinery, equipment, means of transport, construction supplies, and spare parts for the formation of fixed assets, including the import thereof by mode of financial hire-purchase.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2006/QĐ-BTM về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209