Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1594/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2008

Số hiệu: 1594/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Công Lý
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/2007/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 24 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2007-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố về xây dựng quy hoạch kinh doanh các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006­-2010;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức khóa III nhiệm kỳ 2004-2009;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2007-2008 (kèm nội dung chi tiết từng phường), bao gồm:

1. Ngành Dịch vụ truy cập Internet:

- Hiện trạng: 315 điểm

- Quy hoạch 2007-2008: phát triển mới 252 điểm

- Tổng số chỉ tiêu internet đến 2008: 567 điểm

2. Ngành trò chơi điện tử:

- Hiện trạng: 57 điểm

- Quy hoạch 2007-2008: phát triển mới 30 điểm

- Tổng số chỉ tiêu ngành trò chơi điện tử đến 2008: 87 điểm

3. Ngành Hớt tóc thanh nữ: (Hót tóc nam có sử dụng thợ nữ)

- Hiện trạng: 41 điểm

- Quy hoạch 2007-2008: phát triển mới 5 điểm

- Tổng số chỉ tiêu ngành hớt tóc thanh nữ đến 2008: 46 điểm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thể thao, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường Thủ Đức, Trưởng Công an quận và Chủ tịch UBND 12 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Sở Văn hóa Thông tin;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND-UBND quận;
- Các ban ngành có liên quan;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT/KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH
Trần Công Lý

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2007-2008
(Kèm Quyết định số 1594/2007/QĐ-UBND ngày 24/07/2007 của UBND quận Thủ Đức)

STT

Phường

Ngành ngh

Ghi chú

Trò chơi điện tử

Hót tóc thanh nữ

Truy cập Internet

1

Bình Thọ

 

 

 

 

Hiện trạng

9

8

46

 

Quy hoạch 2007-2008

0

0

20

Khu phố 1: 04

Khu phố 2: 04

Khu phố 3: 09

Khu phố 4: 03

 

Tổng số đến 2008

9

8

66

 

2

Trường Thọ

 

 

 

 

Hiện trạng

7

0

13

 

Quy hoạch 2007-2008

1

Khu phố 1: 1

0

7

Khu phố 1: 01

Khu phố 2: 01

Khu phố 3: 01

Khu phố 4: 01

Khu phố 5: 01

Khu phố 6: 01

Khu phố 8: 01

 

Tổng số đến 2008

8

0

20

 

3

Linh Đông

 

 

 

 

Hiện trạng

4

1

17

 

Quy hoạch 2007-2008

8

Khu phố 1: 1

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 1

Khu phố 4: 1

Khu phố 5: 1

Khu phố 6: 1

Khu phố 7: 1

Khu phố 8: 1

3

Khu phố 5: 1

Khu phố 6: 1

Khu phố 7: 1

21

Khu phố 1: 03

Khu phố 2: 02

Khu phố 3: 03

Khu phố 4: 02

Khu phố 5: 02

Khu phố 6: 02

Khu phố 7: 03

Khu phố 8: 04

 

Tổng số đến 2008

12

4

38

 

4

Linh Chiểu

 

 

 

 

Hiện trạng

3

7

35

 

Quy hoạch 2007-2008

0

0

25

Khu phố 1: 5

Khu phố 2: 5

Khu phố 3: 5

Khu phố 4: 5

Khu phố 5: 5

 

Tổng số đến 2008

3

7

60

 

5

Linh Tây

 

 

 

 

Hiện trạng

2

4

20

 

Quy hoạch 2007-2008

4

Khu phố 1: 1

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 2

0

10

Khu phố 1: 2

Khu phố 2: 2

Khu phố 3: 2

Khu phố 4: 2

Khu phố 5: 2

 

Tổng s đến 2008

6

4

30

 

6

Linh Trung

 

 

 

 

Hiện trạng

3

8

51

 

Quy hoạch 2007-2008

4

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 1

Khu phố 4: 1

Khu phố 5: 1

0

20

Khu phố 1: 2

Khu phố 2: 5

Khu phố 3: 2

Khu phố 4: 3

Khu phố 5: 5

Khu phố 6: 3

 

Tổng số đến 2008

7

8

71

 

7

Linh Xuân

 

 

 

 

Hiện trạng

5

1

31

 

Quy hoạch 2007-2008

0

0

5

Khu phố 1: 1

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 1

Khu phố 4: 1

Khu phố 5: 1

 

Tổng số đến 2008

5

1

36

 

8

Tam Phú

 

 

 

 

Hiện trạng

3

0

19

 

Quy hoạch 2007-2008

2

Khu ph 1: 1

Khu phố 5: 1

0

17

Khu phố 1: 4

Khu phố 2: 2

Khu phố 3: 5

Khu phố 4: 4

Khu phố 5: 2

 

Tổng số đến 2008

5

0

36

 

9

Tam Bình

 

 

 

 

Hiện trạng

6

4

17

 

Quy hoạch 2007-2008

4

Khu phố 1: 1

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 1

Khu phố 5: 1

0

5

Khu phố 1: 2

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 1

Khu phố 5: 1

 

Tổng số đến 2008

10

4

22

 

10

Bình Chiểu

 

 

 

 

Hiện trạng

5

0

15

 

Quy hoạch 2007-2008

0

2

Khu phố 2: 1

Khu phố 5: 1

38

Khu phố 1: 7

Khu phố 2: 8

Khu phố 3: 6

Khu phố 4: 5

Khu phố 5: 7

Khu phố 6: 5

 

Tổng số đến 2008

5

2

53

 

11

Hiệp Bình Phước

 

 

 

 

Hiện trạng

2

0

21

 

Quy hoạch 2007-2008

4

Khu phố 1: 1

Khu phố 2: 1

Khu phố 3: 1

Khu phố 6: 1

0

30

Khu phố 1: 4

Khu phố 2: 5

Khu phố 3: 6

Khu phố 4: 5

Khu phố 5: 5

Khu phố 6: 5

 

Tổng số đến 2008

6

0

51

 

12

Hiệp Bình Chánh

 

 

 

 

Hiện trạng

8

8

30

 

Quy hoạch 2007-2008

3

Khu phố 1: 1

Khu phố 6: 1

Khu phố 7: 1

0

54

Khu phố 1: 5

Khu phố 2: 7

Khu phố 3: 5

Khu phố 4: 5

Khu phố 5: 8

Khu phố 6: 8

Khu phố 7: 7

Khu phố 8: 5

Khu phố 9: 4

 

Tổng số đến 2008

11

8

84

 

13

Toàn Quận

 

 

 

 

Hiện trạng

57

41

315

 

Quy hoạch 2007-2008

30

5

252

 

Tổng số đến 2008

87

46

567

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1594/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.667
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212