Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 1592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Trịnh Quang Sử
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định ngày bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới ban hành thi áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1Quyết định này, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không qúa 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số1592/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (GCNĐT không gắn thành lập doanh nghiệp)

2

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài. (không gắn thành lập doanh nghiệp)

3

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư diện thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn thành lập doanh nghiệp)

4

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư diện thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn thành lập doanh nghiệp)

5

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư diện thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. (không gắn thành lập doanh nghiệp)

6

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư diện thẩm tra cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (không gắn thành lập doanh nghiệp)

7

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư. (gắn với thành lập Chi nhánh)

8

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Doanh nghiệp)

9

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Chi nhánh)

10

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Doanh nghiệp)

11

Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)

12

Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)

13

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập Chi nhánh)

14

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập Doanh nghiệp)

15

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT)

16

Điều chỉnh Giấy phép đầu tư (đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp GPĐT trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

17

Thông báo giải thể Doanh nghiệp trước thời hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

18

Đăng ký lại của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

 II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN

1

Xác nhận hợp đồng thuê đất trong Khu công nghiệp của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

2

Xác nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trong Khu công nghiệp của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

 IV. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hành hoá xuất khẩu sang các nước ASEAN (C/O mẫu D) đối với thương nhân đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

2

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu sang các nước ASEAN (C/O mẫu D) trong trường hợp C/O mẫu D bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng

3

Cấp Giấy chứng nhận hàng hoá xuất khẩu sang các nước ASEAN (C/O mẫu D) đối với thương nhân lần đầu xin cấp C/O

 V. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng

2

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện

3

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng

5

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do Giấy phép bị rách, bị mất hoặc bị thiêu huỷ

6

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thương nhân nước ngoài thay đổi hoạt động

7

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thương nhân nước ngoài thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập từ một nước sang một nước khác

8

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thương nhân nước ngoài chuyển địa điểm trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác về hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng

9

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện

10

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng

11

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh

12

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng do thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện

13

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng

 VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1

Lập sổ lao động cho lao động là người Việt Nam

2

Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

3

Gia hạn Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

4

Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

5

Thu hồi Giấy phép lao động với lao động là người nước ngoài

6

Đăng ký Nội quy lao động

7

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy lao động

8

Đăng ký Thoả ước lao động tập thể

9

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thoả ước lao động tập thể

10

Xác nhận danh sách lãnh đạo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

11

Xác nhận danh sách lãnh đạo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại, chuyển đổi thành Công ty cổ phần

12

Xác nhận danh sách lãnh đạo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp GPĐT theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại thành lập Công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp được cấp GCNĐT theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

13

Xác nhận danh sách lãnh đạo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp GPĐT theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và doanh nghiệp được cấp GCNĐT theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Cấp Giấy phép xây dựng

2

Gia hạn Giấy phép xây dựng

3

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

4

Thẩm định thiết kế cơ sở

5

Chứng nhận quyền sở hữu công trình

 VIII. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32