Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.2 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.2 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 159/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 06/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3.2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 3.2

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3 (Công văn số 03148 CV/XLĐ3-TCNS&ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Xây lắp điện 3.2 và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Xây lắp điện 3.2, công ty con trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên của Công ty Xây lắp điện 3 gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.200.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                                    : 30,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty                  : 61,86 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty                                           :   8,14 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xây lắp điện 3.2 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 3201/QĐ-TCKT ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 32.130.784.211 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 5.303.294.935 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 243 lao động trong Công ty là 22.283 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 668.490.000 đồng. Trong đó, bán ưu đãi trả chậm cho 34 lao động nghèo là 3.592 cổ phần, trị giá 251.440.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Công ty Xây lắp điện 3 và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2.  Chuyển Công ty Xây lắp điện 3.2 thành Công  ty  cổ phần Xây lắp điện 3.2,

- Tên tiếng Anh: POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 3.2;

- Tên viết tắt: PCC 3.2;

- Trụ sở chính: số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500 kV và các công trình nguồn điện; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;

- Sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, gạch block, gạch terrazzo, gạch daramic và các sản phẩm bê tông; khai thác đá;

- Gia công, chế tạo vật tư, phụ kiện phục vụ cho xây lắp điện; sản xuất các sản phẩm cơ khí, cột thép; kinh doanh vật tư thiết bị điện;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện, phụ kiện điện trong quá trình xây dựng các công trình điện;

- Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư; khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình; tư vấn quản lý dự án;

- Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất; dịch vụ nhà đất;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.2 là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.     

Điều 5. Công ty Xây lắp điện 3 có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Xây lắp điện 3.2 tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.2 theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây lắp điện 3.2 có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty Xây lắp điện 3.2 cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3, Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3.2, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Nghệ An, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Xây lắp điện 3.2 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.2 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248
DMCA.com Protection Status