Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Điện tử Công trình vào Công ty Điện tử Đống Đa, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 159/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 06/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG TRÌNH VÀO CÔNG TY ĐIỆN TỬ ĐỐNG ĐA, TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28  tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại Tờ trình số 397 /ĐT-TCLĐ  ngày 21 tháng 7 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Điện tử Công trình vào Công ty Điện tử Đống Đa, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện tử Công trình và Giám đốc Công ty Điện tử Đống Đa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- VP Chính phủ,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Công an,

- Bộ LĐTB&XH,

- Bộ Nội vụ, 

- Ngân hàng Nhà nước,   

- UBND Tp.Hà Nội,

- Bộ trưởng Hoàng Trung Hải,

- Các đồng chí Thứ trưởng, 

- Ban Đỏi mới và PTDN Bộ,

- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,

- Công báo,

- Lưu VP, TCCB. 

  KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thuý

                                  

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Điện tử Công trình vào Công ty Điện tử Đống Đa, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status