Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1564/QĐ-BTP 2020 Chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh

Số hiệu: 1564/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành: 13/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Bộ Tư pháp được giao hàng năm theo quy định cùa pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quản lý lĩnh vực có thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, TH&KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
(Phê duyệt kèm theo Quyết định 1564/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2020.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.

2. Xây dựng, thống kê, cập nhật dữ liệu, tính chi phí tuân thủ; rà soát, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức đối thoại, tham vấn, tiếp nhận và thu thập ý kiến của các tổ chức, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

4. Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

5. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa bình tại Văn bản thông báo số 136/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

6. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

7. Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, xây dựng, trình Chính phủ thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (lĩnh vực Bổ trợ tư pháp).

2. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp theo Kế hoạch này.

3. Chánh Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 -2025 VÀ KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 -2025

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

I

Công tác chuẩn bị, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo

1.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2.

Xây dựng Kế hoạch hàng năm (năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Trước ngày 31/01 hàng năm

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

3.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hàng năm.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Các buổi kiểm tra, làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ

4.

Tổ chức thông tin, truyền thông về thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Các sản phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn xã hội để thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

5.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

31/10 hàng năm

Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ

6.

Theo dõi, kiểm tra việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý cua Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

7.

Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Văn phòng Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quý IV/2020 và hàng năm

Bằng khen

8.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm xây dựng báo cáo trình Bộ trưởng gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết này theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm

Báo cáo

II

Đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý (thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp)

9.

Tổ chức đối thoại, thu thập phản ánh của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp không còn phù hợp, là rào cản, gây khó đối với hoạt động kinh doanh; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Cục Bổ trợ tư pháp

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Ý kiến của doanh nghiệp, người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định

10.

Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng, trình Bộ trưởng để trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL

11.

Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giám.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (nếu có).

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL

12.

Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định

13.

Thống kê, cập nhật dữ liệu, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp vào Phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn cua Văn phòng Chính phủ.

Cục Bổ trợ tư pháp

Cục Công nghệ thông tin;

Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Văn phòng Bộ

15/10/2020

Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm) và Công văn gửi lấy ý kiến Văn phòng Bộ

14.

Góp ý đối với kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp.

Văn phòng Bộ

 

Theo quy định tại Nghị định số 138/2016/NĐ-CP

Kết quả đánh giá độc lập của Văn phòng Bộ về chất lượng thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ

15.

Cập nhật các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên hệ thống phn mềm thống kê, rà soát.

Cục Bổ trợ tư pháp

Văn phòng Bộ;

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và  các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát

16.

Rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp.

Cục Bổ trợ tư pháp

Văn phòng bộ;

Các đơn vị có liên quan

- Giai đoạn 2021 - 2025: Trình Thủ tướng Chính phủ phương án chia hai đợt

+ Đợt một trước ngày 30/5

+ Đợt hai trước ngày 30/9 hàng năm

Các biểu mẫu rà soát đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

III

Tham gia với Chính phủ, các Bộ, ngành đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

17.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa bình tại Văn bản thông báo số 136/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị có liên quan

Theo Quyết định 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020

 

18.

Tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, xây dựng, trình Chính phủ thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong đó có các văn bản liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL

19.

Tham mưu cho Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL

20.

Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý cua các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định.

21.

Góp ý kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các Bộ, ngành.

Các đơn vị chủ trì theo phân công của Lãnh đạo Bộ

Các đơn vị phối hợp theo phân công của Lãnh đạo Bộ

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP

Văn bản góp ý đối với kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

B. KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

1.

Tỏ chức rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bồ trợ tư pháp.

Cục Bổ trợ tư pháp

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

30/8/2020

Báo cáo rà soát

2.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (nếu có).

Cục Bổ trợ tư pháp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

15/9/2020

 

3.

Phối hợp với các đơn vị của Bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hỏa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (nếu có).

Cục Bổ trợ tư pháp

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

31/10/2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ

4.

Tổ chức thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực Bổ trợ tư pháp sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua (nếu có).

Cục Bổ trợ lư pháp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Theo lộ trình quy định tại Phương án

Các văn bản QPPL thực thi phương án được ban hành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngày 13/07/2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.397

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!