Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 153/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 01/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BAO BÌ VÀ KHO BÃI THUỘC CÔNG TY RƯỢU BÌNH TÂY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ - KHO BÃI BÌNH TÂY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tờ trình số 462/2003/SABECO ngày 01 tháng 9 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 9 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 20,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Phân xưởng : 60,45 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Phân xưởng : 19,55 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 1813/QĐ-TCKT ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 7.014.893.628 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là 4.937.950.799 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 57 lao động trong Phân xưởng là 8.910 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 267.300.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động, Công ty Rượu Bình Tây làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây,

- Tên giao dịch quốc tế : BINH TAY PACKAGING AND WAREHOUSE JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : BIPACO;

- Trụ sở chính đặt tại : 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất các loại bao bì: carton, nhựa, kim loại; nút; in nhãn hàng hoá phục vụ sản xuất - kinh doanh;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi, mua bán hàng hoá công nghệ phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá;

- Kinh doanh kho bãi và dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá đường bộ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chỉ đạo Công ty Rượu Bình Tây tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Rượu Bình Tây có trách nhiệm điều hành công việc của Phân xưởng cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Giám đốc Công ty Rượu Bình Tây và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
Nội vụ, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Ctcp Bao bì-Kho bãi Bình Tây (5b),
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Châu Huệ Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 153/2003/QĐ-BCN ngày 01/10/2003 về việc chuyển phân xưởng Bao bì và Kho bãi thuộc Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185