Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1520/QĐ-UBND thủ tục hành chính doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa 2016

Số hiệu: 1520/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 05/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề ngh của Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1388/TTr-SKHĐT ngày 21/4/2016 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 373/STP-KSTTHC ngày 31/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 28 thủ tục hành chính chuẩn hóa và bãi bỏ 93 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Th trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Ki
m soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA NỘI DUNG

(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 1520/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa nội dung

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đi với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

2

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

4

Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

5

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

6

Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

7

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đa điểm kinh doanh

9

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

10

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

11

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

12

Bán doanh nghiệp tư nhân

13

Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

14

Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

15

Hợp nhất doanh nghiệp

16

Sáp nhập doanh nghiệp

17

Chuyển đi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

18

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

19

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên

20

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

21

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

22

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

23

Giải thể doanh nghiệp

24

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

25

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

27

Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mục 2. Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ s hữu

1

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

nh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

01

T-THA-231602-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

02

T-THA-228288-TT

Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

03

T-THA-242277-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

04

T-THA-242278-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

05

T-THA-242279-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

06

T-THA-242281-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

07

T-THA-242282-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

do công bố bãi b trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

08

T-THA-242283-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

09

T-THA-245244-TT

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

10

T-THA-231600-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là cá nhân

do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

11

T-THA-231599-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là tổ chức

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

12

T-THA-231604-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

13

T-THA-231605-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

14

T-THA-231606-TT

Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

15

T-THA-237320-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

16

T-THA-237321-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ s dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

17

T-THA-237322-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

18

T-THA-237323-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

19

T-THA-245236-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng vốn điều lệ

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

20

T-THA-246596-TT

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế đối với trường có một cá nhân được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

21

T-THA-246598-TT

Đăng ký thay đổi ch sở hữu công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

22

T-THA-237325-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án đối với công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

23

T-THA-231601-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

24

T-THA-231608-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

25

T-THA-231609-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

26

T-THA-231610-TT

Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

27

T-THA-237326-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

28

T-THA-237328-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

29

T-THA-237329-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

30

T-THA-237330-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

31

T-THA-241161-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

32

T-THA-241163-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

33

T-THA-241165-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

34

T-THA-245237-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

35

T-THA-241164-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

36

T-THA-241166-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

37

T-THA-241167-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

38

T-THA-246093-TT

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

39

T-THA-228243-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

40

T-THA-245248-TT

Đăng ký doanh nghiệp trường hợp chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

41

T-THA-231613-TT

Thông báo lập địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

42

T-THA-241168-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty cổ phần

Lý do công b bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

43

T-THA-241169-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

44

T-THA-241170-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

45

T-THA-241171-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

46

T-THA-242273-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

47

T-THA-242275-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

48

T-THA-242276-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời hạn ba năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

49

T-THA-245238-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do tặng cho cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

50

T-THA-242274-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án đối với công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

51

T-THA-246096-TT

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

52

T-THA-231603-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

53

T-THA-242285-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

54

T-THA-242286-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

55

T-THA-242287-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên công ty hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

56

T-THA-245240-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

57

T-THA-246072-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thành viên hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

58

T-THA-242288-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết đnh của tòa án đối với công ty hợp danh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

59

T-THA-113908-TT

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

60

T-THA-113897-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

61

T-THA-113905-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

62

T-THA-113655-TT

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

63

T-THA-246083-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

64

T-THA-246085-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

65

T-THA-246086-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

66

T-THA-246087-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Do được chuẩn hóa về nội dung

67

T-THA-246082-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

68

T-THA-246081-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

69

T-THA-246084-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

70

T-THA-246597-TT

Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phn vốn

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

71

T-THA-246077-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ s chia công ty cổ phần thành một s công ty mới cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

72

T-THA-246604-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chia công ty TNHH một thành viên thành một số công ty mới

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

73

T-THA-246073-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chia công ty TNHH hai thành viên trở lên thành một số công ty mới cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

74

T-THA-246078-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở tách công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

75

T-THA-246074-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tách công ty TNHH hai thành viên trở lên đ thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

76

T-THA-246603-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên trên cơ sở tách công ty TNHH một thành viên thành một số công ty mới

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

77

T-THA-246079-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

78

T-THA-246075-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

79

T-THA-246602-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên trên cơ sở hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

80

T-THA-246080-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần vào công ty khác cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

81

T-THA-246076-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở sáp nhập một hoặc một số công ty TNHH hai thành viên trở lên vào một công ty khác cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

82

T-THA-246601-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên do sáp nhập một hoặc một số công ty khác cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

83

T-THA-246600-TT

Đăng ký chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

84

T-THA-203830-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

85

T-THA-245239-TT

Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

86

T-THA-245242-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

87

T-THA-245247-TT

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

88

T-THA-245245-TT

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

89

T-THA-047949-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của tòa án đối với Doanh nghiệp tư nhân

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

90

T-THA-213532-TT

Thông báo lập địa điểm kinh doanh công ty hợp danh (được thay thế theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

91

T-THA-224667-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (được thay thế theo quy định tại Khoản 1, Điều 3; Khoản 1 và Khoản 2, Điều 6; Điều 39 Nghị định s 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

92

T-THA-224669-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (được thay thế theo quy định tại Khoản 1, Điều 3; Khoản 1 và Khoản 2, Điều 6; Điều 44 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

93

T-THA-228263-TT

Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên cơ sở sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần vào công ty khác cùng loại

Lý do công bố bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: Do được chuẩn hóa về nội dung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!