Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Diesel Sông Công thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Số hiệu: 148/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 01/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DIESEL SÔNG CÔNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DIESEL SÔNG CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;

Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Công văn số 618/MĐL-NN-ĐMDN ngày 15 tháng 11 năm 2004) và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Diesel Sông Công thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Diesel Sông Công, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp phê duyệt.

- Tên  gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công.

- Tên viết tắt : Công ty Diesel Sông Công.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : SONGCONG DIESEL LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt tiếng Anh : Disoco. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : phường Lương Châu, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- Vốn điều lệ của Công ty : 351.387.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi mốt tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thiết kế, chế tạo động cơ đốt trong, thiết bị công tác và phụ tùng phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, luyện cán thép, thay thế tổng thành xe ô tô, xây dựng công nghiệp;

 - Xuất nhập khẩu thiết bị, dụng cụ, phụ tùng;

 - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3.  Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.

Địa chỉ : Số 2 Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và những nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Diesel Sông Công.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Diesel Sông Công, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

-Như Điều 7,

- VP Chính phủ,

- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Công an, LĐTB&XH, Nội vụ, Tư pháp, 

- Ngân hàng Nhà nước,

- Kho bạc Nhà nước TW,    

- UBND Tỉnh Thái Nguyên,

- Bộ trưởng (để b/c),

- Các đồng chí Thứ trưởng,

- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,

- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,

- Cty Diesel Sông Công (3b),

- Công báo, 

- Lưu VP, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Hữu Hào

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Diesel Sông Công thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Diesel Sông Công do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.139
DMCA.com Protection Status