Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1452/QĐ-BNN-KH năm 2012 phê duyệt phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về thực trạng hoạt động loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1452/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1452/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số: 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-BNN-KH ngày 22/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt danh mục Quy hoạch và điều tra cơ bản mở mới kế hoạch năm 2012 và phân giao nhiệm vụ quản lý;

Căn cứ Thông báo số 3588/BNN-TC ngày 5/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao các đơn vị đầu mối phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét biên bản Hội đồng thẩm định theo Quyết định số: 1973/QĐ-BNN-KH ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương - dự toán các dự án điều tra cơ bản thường xuyên năm 2012; Đề cương, dự toán đã được chỉnh sửa hoàn thiện kèm theo Tờ trình số: 40/TTr-TH ngày 14/03/2012 của Trung tâm Tin học và Thống kê;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương - Dự toán Dự án điều tra thường xuyên:

1. Tên dự án: Điều tra thực trạng hoạt động các loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn

2. Mục tiêu của dự án: Nhằm thu thập số liệu, thông tin kịp thời, trung thực và có hệ thống tình hình hoạt động của các loại hình tổ chức sản xuất nông nghiệp, nông thôn phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, phân tích xây dựng chính sách, lập kế hoạch phát triển ngành.

3. Phạm vi điều tra thu thập thông tin:

- Thu thập thông tin thứ cấp về các loại thình tổ chức sản xuất nông lâm thủy sản ở 63 tỉnh/thành phố trong cả nước.

- Điều tra chọn mẫu tại 13 tỉnh đại diện trên cả nước, gồm 3.370 đơn vị mẫu (360 doanh nghiệp, 700 hợp tác xã, 1050 tổ hợp tác và 1260 trang trại).

4. Đối tượng, đơn vị điều tra: Hoạt động của các loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn. Các đơn vị điều tra gồm:

+ Doanh nghiệp nông lâm thủy sản;

+ Hợp tác xã nông lâm thủy sản và dịch vụ nông nghiệp;

+ Tổ hợp tác sản xuất và dịch vụ thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản;

+ Trang trại sản xuất nông lâm thủy sản.

5. Thời kỳ và thời gian điều tra:

- Kỳ điều tra đầu tiên vào năm 2012.

- Thời gian thực hiện điều tra trong 1 năm, hoàn thành công bố số liệu vào tháng 12 của năm điều tra.

- Số liệu thu thập là số liệu thực hiện trong năm trước năm điều tra.

6. Nội dung chính cần giải quyết:

- Thu nhập số liệu thứ cấp từ báo cáo thống kê về tình hình các loại hình tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh và từ nguồn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản do Tổng cục Thống kê thực hiện.

- Điều tra thu thập các thông tin trực tiếp từ các đơn vị mẫu về: Quy mô đất đai, lao động, vốn của đơn vị điều tra; Kết quả sản xuất kinh doanh; tiếp cận các hỗ trợ từ nhà nước; Tình trạng ứng dụng công nghệ thông tin; Đề xuất kiến nghị của đơn vị,…

- Kiểm tra, giám sát, phúc tra, tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu, viết báo cáo kết quả điều tra, công bố kết quả điều tra và quản lý số liệu theo quy định hiện hành.

7. Sản phẩm giao nộp gồm:

- Toàn bộ phiếu điều tra trực tiếp đã ghi thông tin điều tra.

- Bản báo cáo kết quả điều tra có phụ lục các bảng đầu ra.

- Đĩa CD ghi file báo cáo kết quả điều tra, file các bảng trích rút đầu ra, form nhập tin và file các bảng số liệu gốc điều tra.

8. Kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí thực hiện kỳ điều tra đầu tiên năm 2012 là: 2.916.873.000 đồng (Có phụ lục Dự toán kèm theo)

Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước

Điều 2. Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT quản lý, theo dõi kiểm tra quá trình thực hiện, thẩm định nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành.

Giao Trung tâm Tin học và Thống kê phối hợp với cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát điều tra và phúc tra; chịu trách nhiệm nhập tin và xử lý kết quả điều tra.

Giao Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thực hiện điều tra theo đề cương dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 334/QĐ-BNN-KH ngày 15/3/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, Vụ KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1452/QĐ-BNN-KH năm 2012 phê duyệt phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về thực trạng hoạt động loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50