Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 144/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 29/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HƯNG YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HƯNG YÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Rau quả Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hình thức cổ phần hoá: Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển Doanh nghiệp.

2. Giá trị thực tế của Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-2000 để cổ phần hoá là: 7.492.561.119 đồng (bảy tỷ, bốn trăm chín hai triệu, năm trăm sáu mốt nghìn, một trăm mười chín đồng).

Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 1.605.639.885 đồng (một tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, sáu trăm ba chín nghìn, tám trăm tám lăm đồng).

3. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 2.200.000.000 đồng (hai tỷ, hai trăm triệu đồng). Tổng số vốn này được chia thành 22.000 cổ phần bằng nhau (mỗi cổ phần 100.000 đồng) với cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 43,4 % vốn Điều lệ (bằng 9.548 cổ phần = 954. 872.885 đồng);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 50,6 % vốn Điều lệ (bằng 12.451 cổ phần = 1.245.127.115 đồng);

4. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong Doanh nghiệp: 10.704 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 321.127.000 đồng (ba trăm hai mốt triệu, một trăm hai bảy nghìn đồng).

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần: 2.140 cổ phần, giá trị trả dần là: 149.800.000 đồng (một trăm bốn chín triệu, tám trăm nghìn đồng).

5. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần:

Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC/TCDN ngày 19-8-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

6. Doanh nghiệp được tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước với các cơ quan chức năng của Nhà nước để được hưởng các chính sách về:

- Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) theo những danh mục của Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) như quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

- Hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30-8-1999 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, và Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 9-6-2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cho việc: Bù số chưa đủ ưu đãi 10 CP/1năm công tác cho người lao động trong Doanh nghiệp; Đào tạo và đào tạo lại do việc chuyển đổi sở hữu và sắp xếp lại Doanh nghiệp; Trợ cấp cho người lao động tự nguyện xin nghỉ thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi khi Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu.

Điều 2.- Chuyển Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành công ty cổ phần với những đặc trưng chủ yếu sau đây:

1. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

Hung yen Foodstuff Export Joint-Stock Company

2. Trụ sở chính tại: Phường Hiến Nam

Thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0321.862.287.

Fax: 0321.862.812.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Công nghiệp chế biến rau quả;

- Công nghiệp thịt;

- Công nghiệp nước uống không cồn;

- Kinh doanh các mặt hàng nông sản thực phẩm.

Điều 3. Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên hết hiệu lực thi hành.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDN TW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KH và ĐT,
- UBND tỉnh Hưng Yên,
- Lưu: VP + TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2000 chuyển Công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!