Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1422/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1422/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1422/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam) với những nội dung sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation.

Tên viết tắt: VEC.

2. Trụ sở chính: số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

4. Hình thức cổ phần hóa: bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

5. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam: Bộ Công Thương.

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 1.400 tỷ đồng (một nghìn bốn trăm tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu vốn lần đầu:

Cổ phần phát hành lần đầu 140.000.000 cổ phần (140 triệu cổ phần).

Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 119.000.000 cổ phần, chiếm 85% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.101.100 cổ phần, chiếm 0,79% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 4.200.000 cổ phần, chiếm 3% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 15.698.900 cổ phần, chiếm 11,21% vốn điều lệ.

8. Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

9. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10. Phương án sắp xếp lao động:

Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam: 932 người.

Số lao động nghỉ việc theo Bộ luật Lao động: 8 người.

11. Trong thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Bộ Công Thương quyết định chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá trên cơ sở giá trị của Công ty mẹ - Tổng công ty  Thiết bị điện Việt Nam;

b) Chỉ đạo Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1422/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249