Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 138/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Các nông trường duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Nông trường Vân Du;

- Nông trường Hà Trung;

- Nông trường Thống Nhất;

- Nông trường Lam Sơn;

- Nông trường Sông Âm;

- Nông trường Yên Mỹ;

- Nông trường Thạch Thành;

- Nông trường Thạch Quảng.

2. Cho phép sử dụng nguyên trạng lao động, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, vật tư, tiền vốn của Nông trường Sao Vàng để cùng Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên theo quy định của pháp luật.

3. Các lâm trường chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ:

- Lâm trường Thanh Kỳ;

- Lâm trường Như Xuân;

- Lâm trường Sim;

- Lâm trường Sông Chàng;

- Lâm trường Sông Đằn;

- Lâm trường Lang Chánh;

- Lâm trường Sông Lò;

- Lâm trường Na Mèo;

- Lâm trường Thạch Thành;

- Lâm trường Hà Trung;

- Lâm trường Mường Lát;

- Lâm trường Tĩnh Gia.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường và Ban Quản lý rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương; quy hoạch phát triển của từng nông trường và yêu cầu quản lý của từng Ban Quản lý rừng phòng hộ như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1117/BNN-ĐMDN ngày 10 tháng 5 năm 2006.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá trong thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Các Vụ: NN, TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182