Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 134/2004/QĐ-UB chuyển đổi Công ty Thực phẩm Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 134/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 23/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 14/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng Công ty Nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 19/02/2004 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách các DNNN triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới phát triển Doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội  vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Chuyển đổi Công ty thực phẩm Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội.

-Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà nội.

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Thực phẩm Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Foodstuff Company

- Tên viêt tắt tiếng Anh: HFC

- Trụ sở đặt tại: Số 24-26 Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm- Hà Nội.

1/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định hiện hành; Họat động theo Luật Doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và Điều lệ của Công ty được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội có trách nhiệm thừa kế quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Thực phẩm Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty.

1/ Nhiệm vụ:

- Kinh doanh Thực phẩm nông sản tươi và chế biến, thực phẩm công nghệ, thủy hải sản tươi và chế biến muối các loại và gia vị;

- Sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa công nghệ phẩm, thực phẩm; Tổ chức sản xuất, gia công, chế biến, làm đại lý các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp được phép kinh doanh; Kinh doanh rượu, bia, thuốc lá;

- Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khách sạn; Cho các tổ chức trong và ngoài nước và cá nhân thuê nhà; Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bảo quản hàng hóa;

- Kinh doanh hóa chất, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến; Máy móc, thiết bị dây chuyền phục vụ giết mổ gia súc, gia cầm; Kinh doanh trang thiết bị nội, ngoại thất công trình, đồ gia dung;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu: Nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất và kinh doanh; Xuất nhập khẩu hàng thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, nông hải sản và hàng tiêu dùng mà Nhà nước cho phép;

- Kinh doanh các dịch vụ văn hóa và vui chơi, giải trí.

2/ Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, gồm:

- Chủ tịch Công ty;

- Tổng Giám đốc;

- Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà nội.

Điều 3: Vốn điều lệ và đại diện Chủ sở hữu Công ty.

1/ Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi là: 35.549.126.620 đồng (Ba mươi lăm tỷ, năm trăm bốn chín triệu, một trăm hai mươi sáu ngìn, sáu trăm hai mươi đồng Việt Nam).

2/ Đại diện Chủ sở hữu: UBND Thành phố Hà Nội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà nội, địa chỉ số 38-40 Lê Thái Tổ, Quận hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội.

Điều 4:

Giao Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động; Đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2004.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Ban Đổi mới phát triển Doanh nghiệp Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Thương mại, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNGUYỄN THẾ QUAN

 

G

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 134/2004/QĐ-UB chuyển đổi Công ty Thực phẩm Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229