Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130/2005/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư - phát triển Khu kinh tế Dung Quất

Số hiệu: 130/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2005/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH VÀ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1142/SKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2005, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 337/STP ngày 26/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư – phát triển Khu kinh tế Dung Quất.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương có liên quan và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Công nghiệp;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP, CV;
- Lưu VT, DQ;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

QUI CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA UBND TỈNH VÀ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

I. Mục tiêu, phạm vi:

1. Quản lý về Nhà nước đúng pháp luật, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư của các tổ chức và các nhân trong nước, ngoài nước tại Khu kinh tế Dung Quất, theo nguyên tắc “một cửa”, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo đúng Qui hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

2. Qui chế này chỉ đề cập đến những công việc cần có sự phối hợp xử lý của UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình quản lý đầu tư phát triển Khu kinh tế Dung Quất.

II. Các công tác cần phối hợp và nội dung phối hợp cụ thể:

1. Công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển và Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất :

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất là cơ quan chủ trì nghiên cứu lập Qui hoạch tổng thể phát triển Khu kinh tế Dung Quất, trong đó có danh mục các dự án đầu tư dài hạn, và nghiên cứu lập Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về phía tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển Khu kinh tế Dung Quất, trong đó có danh mục các dự án đầu tư dài hạn, dự thảo văn bản của UBND tỉnh, cùng với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối về phía tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh nghiên cứu Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, dự thảo văn bản của UBND tỉnh, cùng với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Công tác lập và phê duyệt Qui hoạch, Kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu kinh tế Dung Quất:

- Toàn bộ diện tích đất, mặt nước dành cho đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu bảo thuế trong Khu kinh tế đã được xác định trong Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết theo từng khu, phân khu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và giao một lần (khi cấp có thẩm quyền xác định được Chủ đầu tư) cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển.

- Đối với diện tích đất, mặt nước sử dụng cho các khu chức năng còn lại như Khu du lịch, Khu đô thị và các mục đích khác, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và UBND các xã có liên quan, lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm và 05 năm trình UBND tỉnh phê duyệt để giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức triển khai việc giải phóng mặt bằng đề đầu tư xây dựng và phát triển.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối về phía tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ Qui hoạch, Kế hoạch sử dụng đất do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất lập, trình UBND tỉnh phê duyệt theo cơ chế “một cửa” và qui định của Luật Đất đai.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Qui họach sử dụng đất chi tiết của từng khu, phân khu chức năng, kế họach sử dụng đất chi tiết hàng năm và 05 năm, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất theo qui định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trình UBND tỉnh và hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất đã được UBND tỉnh quyết định.

3. Công tác lập, phê duyệt và quản lý thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu chức năng :

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất có trách nhiệm lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ Quy hoạch, nghiên cứu và trình UBND tỉnh xem xét, có văn bản thỏa thuận để Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm căn cứ quyết định phê duyệt, tổ chức quản lý và giám sát thực hiện.

4. Mức giá, mức phí và lệ phí thực hiện tại Khu kinh tế Dung Quất (trừ giá đất):

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị chức năng của tỉnh có liên quan để xây dựng mức giá, mức phí và lệ phí cần thiết áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất.

- Trường hợp mức giá, mức phí và lệ phí do Chính phủ hoặc các Bộ, Ngành Trung ương quyết định:

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Trường hợp mức giá hoặc mức phí do cấp tỉnh quyết định:

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn trước khi quyết định.

5. Giá đất trong Khu kinh tế Dung Quất:

- Xây dựng và trình phê duyệt khung giá đất:

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Tài chính và Doanh nghiệp của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các cơ quan có liên quan của tỉnh xây dựng khung giá các lọai đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn, làm cơ sở để UBND tỉnh quyết định.

- Đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất:

Trên cơ sở khung giá đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã được UBND tỉnh phê duyệt và các qui định của pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước, đầu tư nước ngòai, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất quyết định mức cụ thể thu tiền sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê đất, mặt nước đối với từng dự án đầu tư nhằm bảo đảm khuyến khích đầu tư theo đúng qui định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

- Đối với các trường hợp giao lại đất và cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất:

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các công việc sau đây:

+ Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Hội đồng gồm có Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất là Chủ tịch Hội đồng, đại diện các Ban, đơn vị chức năng của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất; Mời đại diện của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Sơn tham gia Hội đồng.

+ Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất theo qui định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra phưong án tài chính và giá, đề xuất ý kiến và dự thảo văn bản thỏa thuận của UBND tỉnh để Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm cơ sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hòan chỉnh hồ sơ đất đai cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

6. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong Khu kinh tế:

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong Khu kinh tế Dung Quất do Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng qui định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các qui định của UBND tỉnh. Trước mắt, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất hướng dẫn Nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng đất có thể ký hợp đồng với Ban đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng tỉnh hoặc Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư huyện Bình Sơn để tổ chức việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo các cơ chế, chính sách và phân cấp của UBND tỉnh.

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các địa phương có liên quan phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, tham mưu xử lý các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong Khu kinh tế Dung Quất theo qui định hiện hành.

Trong trường hợp phải tiến hành cưỡng chế, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất lập hồ sơ đề nghị và phối hợp với UBND huyện Bình Sơn lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định.

Tùy theo từng trường hợp, UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xử lý hoặc giao cho UBND huyện Bình Sơn tổ chức xử lý theo qui định.

- Về xây dựng các Khu tái định cư và đảm bảo đời sống của hộ dân tái định cư:

+ Việc Quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và các cơ quan có liên quan thuộc tỉnh, lập quy hoạch và đầu tư xây dựng các Khu tái định cư gắn liền với các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu để bảo đảm phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở theo đúng qui định hiện hành.

+ Việc đảm bảo đời sống của hộ dân tái định cư: trong giai đoạn trước mắt, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn tạo quỹ đất mới và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất để đảm bảo cho các hộ gia đình tái định cư có cuộc sống được cải thiện hơn và ổn định tại các Khu tái định cư.

7. Công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong Khu kinh tế:

- Đối với các tổ chức có sử dụng đất trong Khu kinh tế Dung Quất:

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của các tổ chức có sử dụng đất trong Khu kinh tế Dung Quất, chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức xử lý và trình UBND tỉnh quyết định theo đúng qui định của Luật Đất đai và theo cơ chế “một cửa”.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất trong Khu kinh tế Dung Quất:

UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo bộ phận chuyên môn của huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các cá nhân được xây dựng nhà ở tại các Khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, các khu dân cư tập trung trong phạm vi Khu kinh tế Dung Quất, tổ chức xử lý và trình UBND huyện quyết định theo đúng qui định của Luật Đất đai và theo cơ chế “một cửa”.

8. Các công tác khác trong Khu kinh tế:

- Khắc dấu, cấp mã số thuế, nộp thuế của doanh nghiệp:

+ Công an tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn, hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ đề nghị khắc dấu của doanh nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế chuyển đến và xử lý theo qui định hiện hành.

+ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế và cung cấp mẫu biểu, tờ khai đăng ký mã số thuế cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất để hướng dẫn cho các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện việc kê khai đăng ký mã số thuế theo đúng qui định. Khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số thuế và việc nộp thuế của doanh nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế chuyển đến, Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và xử lý theo đúng qui định hiện hành.

- Thủ tục cấp, gia hạn Thị thực Xuất Nhập cảnh, cư trú:

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Thị thực xuất nhập cảnh, đăng ký cư trú, ... cho các Nhà đầu tư, chuyên gia làm việc, hoạt động đầu tư kinh doanh tại Khu kinh tế Dung Quất và các thành viên trong gia đình họ do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chuyển đến và tổ chức xử lý theo qui định hiện hành.

- Thỏa thuận phương án phòng chống cháy, nổ; phương án sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các dự án:

Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thỏa thuận phương án phòng chống cháy, nổ của các dự án, công trình đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất, do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chuyển đến và tổ chức xử lý theo qui định hiện hành.

Sở Công nghiệp tiếp nhận hồ sơ đề nghị thoả thuận phương án sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mua bán, tàng trữ vật liệu nổ công nghiệp của các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chuyển đến và tổ chức xử lý theo qui định hiện hành. Đồng thời, chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất theo thẩm quyền.

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng:

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng có kế hoạch phối hợp riêng.

Trong khi chờ kế hoạch phối hợp nói trên, UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng của đơn vị mình trong địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khu kinh tế Dung Quất:

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chuyển đến, tổ chức xử lý theo qui định hiện hành.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm việc thực hiện các vấn đề về môi trường theo qui định.

- Về công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trong Khu kinh tế Dung Quất:

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý các tài nguyên, khoáng sản trong Khu kinh tế Dung Quất theo qui định hiện hành.

Riêng đối với các loại khoáng sản trong phạm vi Khu kinh tế Dung Quất sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trình UBND tỉnh xem xét, ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trực tiếp quản lý.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm hành chính trong Khu kinh tế Dung Quất:

Tùy theo công việc cụ thể, khi có yêu cầu phối hợp của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND huyện Bình Sơn, Thanh tra tỉnh hoặc Thanh tra của các Sở, Ngành liên quan tổ chức phối hợp với Ban quản lý để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng qui định.

- Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong Khu kinh tế Dung Quất:

Khi có yêu cầu phối hợp của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất về việc thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong Khu kinh tế Dung Quất, các đơn vị trực thuộc tỉnh có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế để tổ chức thực hiện theo đúng qui định.

Đối với công trình hạ tầng trong các Khu tái định cư và các công trình hạ tầng đã được Ban quản lý Khu kinh tế bàn giao cho UBND huyện Bình Sơn hoặc UBND các xã quản lý, sử dụng, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức duy tu, bảo dưỡng theo đúng qui định hiện hành.

- Chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với quá trình đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định để thực hiện.

- Các công tác cần phối hợp khác:

Các công việc cần có sự phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất để giải quyết nhưng chưa được nêu cụ thể trong Qui chế này, 02 Bên trao đổi, thống nhất tại các cuộc họp giao ban định kỳ và tổ chức thực hiện theo đúng các nguyên tắc, qui định về việc phối hợp đã được thống nhất trong Qui chế này.

III. Phương thức và trách nhiệm của các Bên trong quá trình phối hợp:

1. Những yêu cầu chung của quá trình phối hợp:

- Mỗi bên xác định rõ cơ quan, đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các công việc trong quá trình phối hợp.

- Các công việc cần có sự phối hợp giữa 2 Bên đều phải có kế hoạch do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất lập và báo cáo cho UBND tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan trực thuộc tỉnh biết, thực hiện. Các công việc đột xuất, chưa được đề cập trong kế hoạch, cần phải được cập nhật ngay trong lần giao ban gần nhất kể từ khi phát sinh công việc.

- Đối với một số công việc cụ thể, thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc của các Bộ, Ngành Trung ương, nhưng cần phải xứ lý gấp hoặc phát sinh đột xuất thì UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất sẽ trao đổi, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ, Ngành chức năng xem xét ủy quyền nhằm tạo điều kiện giải quyết nhanh các yêu cầu đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất.

2. Phương thức phối hợp:

- Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo UBND tỉnh (có sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan trực thuộc) và lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất (có sự tham gia của lãnh đạo các Ban chuyên môn có liên quan trực thuộc). Cuộc họp giao ban định kỳ sẽ kiểm điểm các công tác của tháng qua và xác định kế hoạch công tác cho tháng kế tiếp.

- Tùy theo nội dung cần phối hợp cụ thể nêu tại Mục II và theo kế hoạch làm việc đã thống nhất trong các cuộc họp giao ban; các cơ quan, đơn vị, bộ phận (gọi tắt là các đơn vị) chịu trách nhiệm trực tiếp của mỗi Bên, trực tiếp làm việc với nhau thông qua lãnh đạo hoặc chuyên viên đã được đề cử để trao đổi thông tin, giao nhận và trả hồ sơ tài liệu theo đúng qui định của cơ chế “một cửa” đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các công việc chưa được qui định theo cơ chế “một cửa” tại một số cơ quan, đơn vị, đồng chí lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức xử lý phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình theo đúng nội dung và thời gian đã được qui định hoặc được yêu cầu.

Trong trường hợp công việc phối hợp bị vướng mắc, gián đoạn hoặc vượt quá thời hạn qui định, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo ngay với đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc thông qua Chánh Văn phòng UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Trách nhiệm của UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc:

- UBND tỉnh phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, chịu trách nhiệm tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất để trực tiếp xử lý các vấn đề có liên quan đến Khu kinh tế Dung Quất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh thường xuyên phối hợp với Khu kinh tế Dung Quất phân công 01 cán bộ lãnh đạo phụ trách và 01 chuyên viên chuyên quản các công việc có liên quan đến Khu kinh tế Dung Quất, làm đầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề của Khu kinh tế Dung Quất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị mình.

- Đối với các công việc trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh hoặc của các đơn vị trực thuộc tỉnh, nay đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ hoặc được các Bộ ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện như:

+ Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (trước đây do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp);

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện (trước đây do Sở Thương mại-Du lịch cấp);

+ Cấp Giấy Chứng nhận Ưu đãi đầu tư; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương mại của các tổ chức và thương nhân nước ngoài (trước đây do UBND tỉnh cấp);

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trước đây do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp);

+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường (trước đây do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp);

Các đơn vị chức năng trực thuộc tỉnh có trách nhiệm trao đổi, hướng dẫn hoặc lập thủ tục ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, đồng thời tổ chức bàn giao các tài liệu, hồ sơ (nếu cần thiết) của các đơn vị có liên quan trong phạm vi Khu kinh tế Dung Quất để Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

- Việc lưu chuyển các hồ sơ, tài liệu trong quá trình phối hợp, từ UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc tỉnh có trụ sở trong phạm vi Thành phố Quảng Ngãi và ngược lại, cũng như giữa các đơn vị trực thuộc tỉnh với nhau có trụ sở trong phạm vi Thành phố Quảng Ngãi cần phải được chuyển trực tiếp, có sổ giao nhận tài liệu để theo dõi, đôn đốc, không chuyển giao theo đường Bưu điện.

- Tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh được giao nhiệm vụ trực tiếp xử lý hoặc phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất để xử lý các vấn đề có liên quan đến Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo đơn vị lưu ý chỉ đạo bộ phận chuyên môn ưu tiên về mặt thời gian để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến Khu kinh tế Dung Quất so với các công việc khác thuộc trách nhiệm thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

- Tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ giải quyết hoặc phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của mình, khi nhận được yêu cầu phối hợp do Văn phòng UBND tỉnh thông báo, phải tổ chức xử lý ngay hoặc trao đổi với Ban quản lý cũng như các cơ quan có liên quan khác để xử lý.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thông báo ngay kế hoạch các công việc cần phối hợp cũng như các thông tin, báo cáo về tình hình đầu tư và phát triển Khu kinh tế Dung Quất do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất báo cáo UBND tỉnh, để các đơn vị có liên quan thuộc tỉnh theo dõi, cập nhật thông tin và kịp thời tổ chức xử lý hoặc phối hợp xử lý các công việc theo kế hoạch.

Các ý kiến tham gia hoặc xử lý của các đơn vị đều phải được cụ thể hoá bằng văn bản trong thời hạn đã qui định, gởi cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và đồng thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh để giám sát, chỉ đạo.

4. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

- Lập kế hoạch công việc cần phải có sự phối hợp hoặc thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh để Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan có liên quan trực thuộc tỉnh chủ động sắp xếp, phối hợp hoặc tổ chức xử lý.

- Khi báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành chức năng Trung ương về tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo qui định, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất sao gởi các cơ quan chức năng của tỉnh tình hình thực hiện các nội dung có liên quan, do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thực hiện theo nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền như:

+ Tình hình cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư).

+ Tình hình cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương mại của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất (gởi Sở Thương mại-Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư);

+ Tình hình cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư tại Khu Kinh tế Dung Quất (gởi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội);

+ Tình hình cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất (gởi Sở Tài nguyên và Môi trường);

- Báo cáo cho UBND tỉnh theo định kỳ hàng tháng và trong những trường hợp có yêu cầu về các vấn để chủ yếu sau:

+ Tình hình triển khai đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất, nhất là tình hình triển khai dự án Nhà máy lọc dầu số 1 ;

+ Tình hình quản lý sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và vấn đề môi trường trong Khu kinh tế Dung Quất.

IV. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Qui chế này, các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện Bình Sơn và các địa phương thuộc tỉnh có liên quan và các Ban chuyên môn của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất trao đổi, thống nhất những nội dung, phương thực phối hợp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa hợp lý cần điều chỉnh, các vấn đề phát sinh cần bổ sung, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất báo cáo ngay với UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thống nhất, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2005/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư - phát triển Khu kinh tế Dung Quất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.198
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219