Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kim loại màu Thái Nguyên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 130/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 1109/CV-TCLĐ ngày 01 tháng 11 năm 2004 và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Kim loại màu Thái Nguyên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Kim loại màu Thái Nguyên, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt và theo Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên.

- Tên viết tắt : Công ty Kim loại màu Thái Nguyên.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Thai Nguyen Non-Ferrous Metals Limited Company.

- Tên viết tắt : TMC.Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi : 43.376.037.135 đồng (Bốn mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, ba mươi bảy ngàn, một trăm ba mươi năm đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ, chế biến, tinh luyện kim loại mầu;

- Thiết kế, thi công các công trình khai thác mỏ; các công trình tuyển, luyện khoáng sản; các công trình hạ tầng cơ sở, các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng;

- Sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ. Thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng đi kèm;

- Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ  của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam.

Địa chỉ : Số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Kim loại màu Thái Nguyên.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim loại màu Thái Nguyên, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, LĐTB&XH, Nội vụ, Tư pháp,

- Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc NN TW,
- UBND Tỉnh Thái Nguyên,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,

- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Công ty KLM Thái Nguyên (3b),
- Công báo,

- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kim loại màu Thái Nguyên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192