Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2014/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 13/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 12/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2014/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết một sđiều của Lut Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 152/TTr-SKHĐT ngày 31/3/2016; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 210/BC-STP ngày 30/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“a) Về hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp và 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Khi đến đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Giấy biên nhận hồ sơ (được in từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, có mã vạch) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã được đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong tháng, gửi Sở Tài chính trước ngày 02 của tháng tiếp theo; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thông qua tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn trả cho các đơn vị có liên quan trước ngày 10 cùng tháng.

2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 2, Điều 1.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“c) Về hỗ trợ kinh phí thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp (2.000.000 đồng/doanh nghiệp), biển hiệu (500.000 đồng/doanh nghiệp) và hỗ trợ 100% chi phí khắc 01 con dấu doanh nghiệp:

Sau đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Tài chính. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- 01 Giấy đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (bản chính): Ghi rõ số tài khoản và nơi mở tài khoản.

- Thông báo của Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (trường hợp có hỗ trợ chi phí khắc dấu).

- Các hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu, trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực.

Hàng quý, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp, biển hiệu và chi phí khắc con dấu cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua tài khoản của doanh nghiệp.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“d) Về hỗ trợ thuế môn bài:

- Đối với doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

Cục Thuế tỉnh tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các doanh nghiệp được hỗ trợ, gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với hộ kinh doanh: Hỗ trợ 100% thuế môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) thì được hỗ trợ 100% thuế môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

Chi cục Thuế cấp huyện tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các hộ kinh doanh gửi UBND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 2 như sau:

“d) Chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ chi phí phần mềm kế toán, biển hiệu và chi phí khắc con dấu cho các doanh nghiệp.”

6. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 2.

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 2 như sau:

“5. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách của tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành; các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục Kim tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTr.Tnh ủy, TTr.HĐND tnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- UBMT Tổ quc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tnh;
- Các Phó VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN1;
- Gửi:
+ VB giy (12b) và điện t: Sở KH và ĐT,
Các TP ko nhận bn điện tử.
+ VB điện t: Các TP còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 63/2014/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.712

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222