Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/1997/QĐ-KHCN năm 1997 ban hành Danh mục hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 13/1997/QĐ-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 09/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/1997/QĐ-KHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANHMỤC HÀNG HOÁ CHUYÊN NGÀNH THUỶ SẢN BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 1997

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaBộ Thuỷ sản.
Căn cứ Nghị định số86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá.
Căn cứ Thông tư số02 TT/LB ngày 24/5/1996 của liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Thuỷ sảnhướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP.
Căn cứ Thông tư số03 TT/TCCB-LĐ ngày 19/8/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn phân công thực hiện quảnlý Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản.
Xét đề nghị của cácông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷsản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày "Bản danh mục hàng hoá chuyên ngành Thuỷ sản bắt buộc đăng ký chấtlượng năm 1997".

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân sản xuấtkinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục này phải đăng ký chất lượng hàng hoá theoquy định.

Điều 3. Cục trưởng Cục Bảo vệ Nguồn lợiThủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫnvà kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 01 tháng 02 năm 1997.

 

 

Nguyễn Thị Hồng Minh

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Minh

 (Đã ký)

 

 

DANH MỤC

HÀNG HOÁCHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN BẮT BUỘC ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 1997
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 QĐ/KHCN ngày 9 tháng 1 năm 1996 của Bộ Thuỷ sản)

Cơ quan cấp đăng ký chất lượng: Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷsản, các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh.

STT

Tên hàng hoá

Căn cứ đăng ký chất lượng

1

Tôm giống

TCVN 5288-90

2

Thức ăn dạng viên hỗn hợp dùng nuôi tôm

28 TCN 102:96

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 13/QD-KHCN

Hanoi, January 09, 1997

 

DECISION

OF THE MINISTER OF AQUATIC RESOURCES PROMULGATING THE 1997 LIST OF AQUATIC GOODS SUBJECT TO THE QUALITY REGISTRATION

THE MINISTER OF AQUATIC RESOURCES

- Pursuant to Decree No.50-CP of June 21, 1994 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Aquatic Resources;
- Pursuant to Decree No.86-CP of December 8, 1995 of the Government on the division of responsibility for the State management of goods quality;
- Pursuant to Circular No.02-TT/LB of May 24, 1996 of the Ministry of Science, Technology and Environment and the Ministry of Aquatic Resources guiding the implementation of Decree No.86-CP;
- Pursuant to Circular No.03-TT/TCCB-LD of August 19, 1996 of the Ministry of Aquatic Resources guiding the division of work in performing State management over the quality of aquatic goods;
- At the proposals of the Director of the Department of Science and Technology and the Director of the Department for the Protection of Aquatic Resources,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision "The list of aquatic goods subject to quality registration in 1997".

Article 2.- Organizations and individuals producing and/or trading in goods included in this list shall have to register their goods quality as prescribed.

Article 3.- The Director of the Department for Protection of Aquatic Resources, the Director of the Department of Science and Technology shall have to organize, guide and supervise the implementation of this Decision.

Article 4.- This Decision takes effect from February 1st, 1997.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/1997/QĐ-KHCN năm 1997 ban hành Danh mục hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status