Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2004/QĐ-BCN Về việc chuyển Nhà máy Cơ điện Uông Bí thuộc Công ty Than Vàng Danh thành Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 129/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ THUỘC CÔNG TY THAN VÀNG DANH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 3751/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ điện Uông Bí thuộc Công ty Than Vàng Danh và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 05 tháng 11 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ điện Uông Bí thuộc Công ty Than Vàng Danh (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.800.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 35,40 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 64,60 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Cơ điện Uông Bí tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2408/QĐ-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 16.919.971.439 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 5.254.800.296 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 233 lao động trong Nhà máy là 43.950 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.318.500.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Than Vàng Danh làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Than Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Cơ điện Uông Bí thuộc Công ty Than Vàng Danh thành Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí,

- Tên giao dịch quốc tế: UONGBI ELECTRIC MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: UEMC;

- Trụ sở chính: Phường Bắc Sơn, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sửa chữa thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị chuyên dùng, thiết bị điện;

- Chế tạo thiết bị mỏ, thiết bị nổ, thiết bị điện cơ và các sản phẩm cơ khí khác; chế tạo toa xe đường sắt đến 30 tấn;

- Tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí, cơ điện;

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hoá phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Than Vàng Danh tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Than Vàng Danh có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Vàng Danh và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND tỉnh Quảng Ninh,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2004/QĐ-BCN Về việc chuyển Nhà máy Cơ điện Uông Bí thuộc Công ty Than Vàng Danh thành Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45