Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến lâm sản, Xí nghiệp Khai thác đá, vật liệu xây dựng và Thi công công trình, Chi nhánh tại Đắc Lắc và tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum về UBND tỉnh Kon Tum quản lý do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 128/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 11/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN, XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH, CHI NHÁNH TẠI ĐẮC LẮC VÀ CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ KON TUM VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ các Công văn số 3170/VPCP-ĐMDN ngày 27 tháng 6 năm 2003 và 1171/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp và xử lý tài chính đối với Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến lâm sản, Xí nghiệp  Khai thác đá, vật liệu xây dựng và Thi công công trình, Chi nhánh tại Đắc Lắc và Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum về Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý.

Điều 2. Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện việc bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty  Dệt - May Việt Nam và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  Điều 3,
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Ngân hàng Đầu tư và PT VN,
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN,
- Quỹ Hỗ trợ phát triển,
- UBND tỉnh Kon Tum,
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c),
- Thứ trưởng Bùi Xuân Khu,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến lâm sản, Xí nghiệp Khai thác đá, vật liệu xây dựng và Thi công công trình, Chi nhánh tại Đắc Lắc và tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum về UBND tỉnh Kon Tum quản lý do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status