Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/2002/QĐ-UB về quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 128/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 12/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ DI DỜI CỦA DOANH NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29/6/2002 của Hội đồng nhân dân về đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận ;
Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận ;
Xét tờ trình số 808/TT-BCĐ ngày 06/11/2002 của Ban Chỉ đạo công tác di dời số 702/SCN-QLĐN ngày 27/9/2002 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ di dời của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có  trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


 Nơi nhận :
- Như điều 2
- TT HĐND/TP, TT UBND/TP
- VPHĐ.UB : PVP/ĐT, NC, KT
- Tổ CNN, VX, ĐT, TM, DA,PC
- Lưu (CNN-Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Mai Quốc Bình

 

 

QUY TRÌNH

THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ DI DỜI
(Ban hành kèm theo quyết định số : 128 /2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố).

1. Doanh nghiệp lập dự án đầu tư di dời (hoặc kế hoạch di dời) gởi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác di dời :

Thường trực Ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh nội dung của dự án (hoặc kế hoạch) di dời ; bổ sung danh mục và số lượng hồ sơ theo đúng quy định.

2. Thường trực Ban chỉ đạo xem xét, phân loại và chuyển hồ sơ cho các nhóm công tác để xử lý :

- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ di dời của doanh nghiệp, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ chuyển hồ sơ đến các Nhóm trưởng (mỗi Nhóm trưởng một bộ).

- Các Nhóm trưởng xem xét hồ sơ và phân công cho các thành viên trong nhóm thẩm định, cho ý kiến.

+ Nhóm trưởng phê chuyển vào mẫu phiếu chuyển và fax về cho Thường trực Ban chỉ đạo.

+ Căn cứ vào phiếu chuyển của các Nhóm trưởng, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ chuyển hồ sơ đến cho các thành viên có liên quan.

- Thành viên của các nhóm sẽ thẩm định hồ sơ theo chức năng và chuyên môn của mình. Sau khi thẩm định xong, mỗi thành viên đều phải có ý kiến bằng văn bản gởi về cho Nhóm trưởng.

- Nhóm trưởng tổng hợp các ý kiến của nhóm mình và báo cáo kết quả thẩm định trình về Thường trực Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm :

- Nhóm điều tra cơ bản : Thẩm định các nội dung

+ Nguyên nhân và mức độ ô nhiễm,

+ Khả năng khắc phục tại chỗ hay phải di dời (toàn bộ hay một phần),

+ Giải pháp xử lý ô nhiễm tại chỗ (nếu có),

+ ý kiến về công nghệ, thiết bị sẽ đầu tư phục vụ cho nhu cầu di dời kết hợp hiện đại hoá sản xuất.

- Nhóm quy hoạch : thẩm định về địa điểm xây dựng dự án đầu tư :

+ Xem xét địa điểm di dời đến của doanh nghiệp có phù hợp với quy hoạch chung của thành phố hay không.

+ Trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị xử lý tại chỗ thì có ý kiến về quy hoạch trong tương lai của khu vực đó.

- Nhóm chính sách tài chính : Thẩm định về chính sách hỗ trợ tài chính

+ Ưu đãi về thuế thu nhập

+ Hỗ trợ lãi vay.

3. Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến của các nhóm và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt :

Có hai trường hợp :

* Trường hợp 1 : Tất cả các nhóm đồng ý về các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp.

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định của các nhóm, Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến và làm văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ di dời.

* Trường hợp 2 : Có ý kiến không đồng ý về các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp.

- Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức họp với các Nhóm trưởng để thống nhất hình thức, mức độ hỗ trợ.

- Theo ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo làm văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định di dời và chỉ đạo triển khai thực hiện :

- Thường trực Ban chỉ đạo nhận quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố và chuyển cho doanh nghiệp để thực hiện.

Ghi chú :

Hồ sơ của Thường trực Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân thành phố gồm :

- Tờ trình của Thường trực Ban chỉ đạo

- Kết quả thẩm định của các Nhóm công tác

- Biên bản cuộc họp thống nhất ý kiến của Ban chỉ đạo (nếu có)

- Bản dự thảo “Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư di dời”./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2002/QĐ-UB về quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41