Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thuộc Công ty hàn Mạo Khê thành Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 125/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 05/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CƠ KHÍ MẠO KHÊ THUỘC CÔNG TY HAN MẠO KHÊ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 3750/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thuộc Công ty Than Mạo Khê và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 04 tháng 10 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thuộc Công ty Than Mạo Khê (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 8.155.000 đồng (Tám tỷ, một trăm năm nhăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 36,39 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 63,61 %

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Cơ khí Mạo Khê tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2343/QĐ-TCKT ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 20.645.763.924 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 6.716.084.894 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 330 lao động trong Nhà máy là 51.870 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.556.100 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Than Mạo Khê làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Than Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thuộc Công ty Than Mạo Khê thành Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê,

- Tên giao dịch quốc tế: MAOKHE MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt: CKMK;

- Trụ sở chính: Khu Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Chế tạo, sửa chữa các thiết bị, phụ tùng phục vụ khai thác, vận tải, sàng tuyển than và khai thác, chế biến vật liệu xây dựng;

- Chế tạo các loại xích máng cào và xích phục vụ giao thông, công nghiệp xi măng và mía đường; chế tạo, lắp dựng các sản phẩm kết cấu thép;

- Thiết kế, đóng mới, cải tạo và sửa chữa các các thiết bị, phương tiện cơ giới đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty; kinh doanh vận tải vật tư, hàng hoá;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Giao Tổng công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Than Mạo Khê tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Than Mạo Khê có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Quảng Ninh,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Mạo Khê thuộc Công ty hàn Mạo Khê thành Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190