Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 12/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2018/-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ NGUY HẠI CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 02 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ca Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư s 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 60/TTr-SXD ngày 20 tháng 03 năm 2018; Báo cáo kết quả thẩm định số 05/BCTĐ-STP ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Sở pháp về Dự thảo Quyết định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng và Báo cáo kết quả thẩm định số 180/STC-BCTĐ ngày 16/11/2017 của S Tài chính về việc điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện là 20.000 đng/kg (Hai mươi nghìn đồng cho một kilôgam)(Mức giá đã bao gồm chi phí khấu hao phương tiện vận chuyển rác và chưa bao gồm thuế GTGT).

Đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý 01 kg chất thải y tế nguy hại nêu trên là cơ sở để Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng ký hợp đồng với các bệnh viện và cơ sở y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng có trách nhiệm ký kết hợp đồng với các bệnh viện và cơ sở y tế; quản lý hạch toán thu, chi phí giá thành và thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giám sát các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2018 và bãi bỏ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng; Giám đốc các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPP
L, Bộ Tư pháp;
- TT HĐND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội T
P;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Công báo TP; Báo Hải Phò
ng;
- Đài PT&TH Hải Phòng;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng CV;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.184

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141