Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp hiện nay của Tổng công ty Đường sông miền Bắc và Công ty Vật tư kỹ thuật và Xây dựng công trình đường thuỷ.

Công ty mẹ có tư cách pháp nhân, con dấu, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác; kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Đường sông miền Bắc.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con là công ty cổ phần, Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Vận tải thuỷ 1;

- Công ty cổ phần Vận tải thuỷ số 2;

- Công ty cổ phần Vận tải thuỷ số 3;

- Công ty cổ phần Vận tải thuỷ số 4;

- Công ty cổ phần Vận tải thuỷ Thái Bình;

- Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc.

3. Các công ty liên kết là công ty cổ phần có vốn góp của Công ty mẹ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Cơ khí 75;

- Công ty cổ phần Vận tải thuỷ Nam Định;

- Công ty cổ phần Vận tải và Cơ khí đường thuỷ.

4. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo và theo dõi thực hiện Quyết định này;

- Quyết định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ.

- Chỉ đạo Hội đồng quản trị Tổng công ty Vận tải thuỷ thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ năm 2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sông miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
 Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Đường sông miền Bắc;
- VPCP: BTCN và các PCN,
 Website CP, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ: TH, CN, KTTH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh HùngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40