Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thiết bị đo điện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 119/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 02/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện    (Công văn số 41B/CV-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2004, số 254/CV-ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2004) và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Thiết bị đo điện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Thiết bị đo điện, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện phê duyệt và theo Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện.

- Tên viết tắt : Công ty Thiết bị đo điện.

- Tên giao dịch quốc tế : Electric Measuring Instrument Limited Company.

- Tên viết tắt : EMIC Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : 10 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, kinh doanh các loại thiết bị đo điện 1 pha, 3 pha có dòng điện 1 chiều, dòng điện xoay chiều, có cấp điện áp hạ thế, trung và cao thế;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, bất động sản, du lịch.

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Hội đồng quản trị Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ  của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện,

Địa chỉ : 41 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Thiết bị đo điện.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, Giám đốc Công ty Thiết bị đo điện, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, LĐTB&XH, Nội vụ, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc NN TW,  
- UBND Tp. Hà Nội,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng 
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Công ty  TB đo điện (3b),
- Công báo, 
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thiết bị đo điện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31