Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1187/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1187/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1253/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời và nhất quán việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp như sau :

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“ Điều 2 : Tổ công tác có nhiệm vụ :

1) Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Luật Doanh nghiệp ở các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tổng kết những điển hình và kinh nghiệm tốt; đồng thời, phát hiện những việc làm không kịp thời, những hành vi vi phạm, làm trái quy định Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý.

2) Rà soát, đánh giá các quy định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan; báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp sửa đổi, bổ sung những nội dung không phù hợp.

3) Tuyên truyền, phổ biến về Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước có liên quan; tuyên truyền, phổ biến những điển hình tốt, những mặt được, nêu lên những mặt chưa được trong việc thi hành Luật Doanh nghiệp nhằm huy động sáng kiến và dư luận xã hội vào việc tiếp tục thực hiện nhất quán nội dung Luật Doanh nghiệp”.

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“ Điều 3 : Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng và các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Tổ trưởng Tổ công tác mời đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban kinh tế Trung ương Đảng tham gia các hoạt động của Tổ công tác”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN,
- Ban Nghiên cứu của Thủ tướng CP,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN,
- Như danh sách kèm theo,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ: PC, KTQĐ,
ĐMDN, TH, TTTT&BC,
- Lưu : ĐMDN (3b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1187/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp)

1. Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng.

2. Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thường trực.

3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ phó.

4. Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban Chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên, kiêm Thư ký tổ công tác.

5. Ông Lê Đăng Doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

6. Ông Ngô Văn Điểm, Vụ trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, thành viên.

7. Ông Vũ Quốc Tuấn, cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, thành viên.

8. Bà Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên.

9. Bà Nguyễn Kim Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

10. Ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

11. Ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên viên Vụ Kiểm tra quyết định, Văn phòng Chính phủ, thành viên.

12. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên.

13. Ông Trần Xuân Lịch, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

14. Ông Nguyễn Lê Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

15. Ông Cao Bá Khoát, chuyên viên Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

16. Ông Dương Đăng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp, thành viên.

17. Ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài chính, Bộ Tài chính, thành viên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1187/2002/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 1253/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.478

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189