Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y Tế giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 117/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà n­ước và Tổng công ty nhà nư­ớc;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà n­ước;
Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 11655/TTr-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2002); Bộ Tài Chính (công văn số 2392 TC/TCNH ngày 18 tháng 3 năm 2003); Bộ Nội Vụ (công văn số 194/BNV-TCBC ngày 29 tháng 01 năm 2003); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 254/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24 tháng 01 năm 2003); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 627 BKH/DN ngày 28 tháng 01 năm 2003); Ban Kinh tế Trung ương (công văn 41-CV/KTTW ngày 30 tháng 01 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phư­ơng án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Y tế giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2010, theo Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức lại hệ thống phân phối, tăng cường quản lý Nhà nước về giá và chất lượng thuốc đáp ứng yêu cầu phòng, chữa bệnh của nhân dân; đồng thời khẩn trương xây dựng Đề án sản xuất thuốc kháng sinh và các loại thuốc thiết yếu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y Tế có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nư­ớc trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã đư­ợc duyệt. Trư­ờng hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư­, Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y Tế trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hư­ớng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tư­ớng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Trưởng Bộ Y tế và Thủ trư­ởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ t­ướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu Tư­, Tài Chính,
Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội,
Nội Vụ, Y tế,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ t­ướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005, GỒM 11 DOANH NGHIỆP :

- Công ty Dược phẩm Trung ương 1,

- Công ty Dược phẩm Trung ương 2,

- Công ty Dược phẩm Trung ương 3,

- Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1,

- Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2,

- Công ty Dược khoa,

- Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1,

- Nhà xuất bản Y học,

- Trung tâm hợp tác chuyên gia và năng lực y tế với nước ngoài,

- Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 25,

- Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 5.

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ :

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà n­ước giữ cổ phần chi phối trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp, gồm 04 doanh nghiệp :

a) Thực hiện năm 2003 :

- Công ty Xuất nhập khẩu y tế I Hà Nội,

- Công ty Dược liệu Trung ương 1,

b) Thực hiện năm 2004 :

- Công ty Xuất nhập khẩu y tế II,

- Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà n­ước giữ cổ phần thấp nhất là 51% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu, gồm 04 doanh nghiệp :

a) Thực hiện năm 2003 :

- Xí nghiệp thiết bị y tế,

- Công ty Thiết bị y tế Trung ương 2.

b) Thực hiện năm 2005 :

- Công ty Thiết bị y tế Trung ương 1,

- Công ty Nhựa y tế.

3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà n­ước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, gồm 05 doanh nghiệp :

a) Thực hiện năm 2003 :

- Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3,

- Công ty Dược phẩm Trung ương Huế,

- Xí nghiệp Hoá dược.

b) Thực hiện năm 2004 :

Công ty Xây dựng y tế.

c) Thực hiện năm 2005 :

Công ty Thiết bị y tế Trung ương3.

III. TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC :

Giải thể cơ quan Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, sau khi đã hoàn thành việc chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y Tế giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13