Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2005/QĐ-UB về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ III 2005-2010

Số hiệu: 113/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2005/QĐ-UB

Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH SƠN LA NHIỆM KỲ III 2005 -2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ điều 45 Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 75/2005/QĐ-TTg ngày 11/4/2005 của Thủ Tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Sơn La tại Tờ trình số: 62/TT-LMHTX ngày 01/11/2005 về việc Đề nghị phê chuẩn Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2005 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Sơn la được Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2005 -2010 thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2005. (toàn văn điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn la kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Điều lệ này thay thế Quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn la nhiệm kỳ II 2000 -2005 theo Quyết định số 59/2001/QĐ -UB ngày 09/01/2001 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La, Thủ trưởng các Sở, ngành thành viên thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn la, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Liên minh HTX Việt Nam;
- TT TU; HĐND t
nh;
- TT UBND tỉnh;
- Các Ban của Đảng;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị;
- Liên minh HTX t
nh;
- LĐ, CVCK VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, Thuận (01), 60b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hòang Chí Thức

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH SƠN LA NHIỆM KỲ 2005 -2010
(Đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận tại Quyết định số: 113/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của ƯBND tỉnh Sơn La)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Sơn la và sự lãnh đạo về công tác chuyên môn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trong những năm qua phong trào Hợp tác xã của tỉnh Sơn la có sự đổi mới trong việc phát triển kinh tế hợp tác và HTX đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; công cuộc xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh, an ninh chính trị và an toàn xã hội được giữ vững.

Liên minh HTX tỉnh Sơn La hoạt động theo Luật HTX năm 2003, Luật doanh nghiệp, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, của tỉnh Sơn La và Điều lệ của Liên minh HTX Việt nam nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển; thực hiện mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La (viết tắt là: Liên minh HTX tỉnh Sơn La) là tổ chức kinh tế - xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập ở tỉnh Sơn La, hoạt động theo Luật HTX năm 2003, phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ này.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 2. Liên minh HTX tỉnh có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Tham gia xây dựng và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

2. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hp pháp, chính đáng của các thành viên.

3. Tổ chức công tác tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho sự hình thành và phát triển của Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX do UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam giao.

4. Đại diện cho các Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên trong quan hệ hoạt động phối hp của các thành viên với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Liên minh HTX tỉnh Sơn la thuộc hệ thống tổ chức Liên minh HTX Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn la.

Chương III

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH SƠN LA.

Điều 3. Liên minh HTX tỉnh Sơn la hoạt động theo nguyên tắc sau:

1. Quyền quyết định cao nhất của Liên minh HTX tỉnh thuộc về Đại hội. Đại hội Liên minh HTX tỉnh có nhiệm kỳ 5 năm và do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

2. Hình thức bầu cử bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

3. Các uỷ viên Ban chấp hành được cơ cấu từ cơ quan Thường trực Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo các ngành, các huyện và các thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Người trúng cử vào Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh phải được tín nhiệm của trên 50% đại biểu so với tổng số đại biểu có mặt.

4. Uỷ viên Ban chấp hành gồm uỷ viên chuyên trách và uỷ viên kiêm nhiệm. Ưỷ viên kiêm nhiệm có thể được hưởng phụ cấp trách nhiệm do Ban chấp hành quy định.

5. Hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

6. Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh được thông qua theo đa số.

Điều 4. Hệ thống tổ chức của Liên minh HTX tỉnh.

1. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh do Đại hội bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội.

2. Cơ quan Thường trực Liên minh HTX tỉnh do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quyết định tổ chức bộ máy cán bộ và đảm bảo các điều kiện hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh.

3. Các đơn vị thành viên là các tổ hợp tác, Hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong Tỉnh đã được kết nạp.

Điều 5. Đại hội Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

2. Thông qua báo cáo và phương hướng nhiệm vụ về công tác kiểm tra.

3. Thông qua, sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh HTX tỉnh.

4. Quyết định số lượng uỷ viên Ban chấp hành và bầu Ban chp hành Liên minh HTX tnh.

5. Thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ.

6. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 6. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Lãnh đạo thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

2. Quyết định phương hướng nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

3. Triệu tập đại hội theo quy định của Điều lệ.

4. Thông qua các báo cáo trình bày trước Đại hội.

5. Bầu Ban thường vụ; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các uỷ viên ban thường vụ; bầu Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trong số các uỷ viên Uỷ ban kiểm tra; thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Uỷ ban kiểm tra.

6. Bầu bổ sung Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

7. Ban hành các nghị quyết phiên họp Ban chấp hành thường kỳ của Liên minh HTX tỉnh.

8. Ban chấp hành họp thường kỳ một năm hai lần, do Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh triệu tập, chủ trì và có thể họp bất thường khi cần thiết.

Điều 7. Điều lệ Liên minh HTX tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Điều 8. Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh Sơn La: Là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh tỉnh. Ban Thường vụ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên, nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

2. Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị của Ban chấp hành và Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh.

3. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

4. Công nhận và khai trừ thành viên.

5. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, xử lý kỷ luật các đơn vị thành viên.

Điều 9. Thường trực Liên minh HTX tỉnh: Gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách, có nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Điều hành công việc của cơ quan Thường trực, giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của ban Thường vụ.

3. Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan Thường trực, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Pháp lệnh công chức và các quy định của tỉnh.

Điều 10. Chủ tịch, Phó Chủ tịch của Liên minh HTX tỉnh do Chủ tịch ƯBND tỉnh quyết định chuẩn y sau khi có sự thoả thuận của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ của mình ngay sau khi trúng cử.

Chương IV

THÀNH VIÊN

Điều 11. Thành viên của Liên minh HTX tỉnh Sơn La là các tổ chức kinh tế, hiệp hội ngành nghề như: Tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh). Hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tự nguyện và tán thành điều lệ này.

Điều 12. Quyền lợi của thành viên:

1. Được tư vấn, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp rủi ro.

2. Được cung cấp thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực có liên quan khác.

3. Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật, xã viên và người lao động trong đơn vị.

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5. Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

6. Được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

7. Đươc các cấp, các ngành khen thưởng khi lp đưc thành tích xuất sắc.

Điều 13. Nghĩa vụ của thành viên:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết Ban chấp hành các cấp và các quy định khác của Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

2. Đoàn kết, hp tác với các thành viên khác vì lợi ích của đơn vị; xã hội.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin định kỳ với Liên minh HTX tỉnh Sơn La và các cơ quan chức năng theo quy định.

4. Đóng hội phí theo quy định.

5. Tham gia các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

Điều 14. Tư cách thành viên chấm dứt khi:

1. Đơn vị bị giải thể.

2. Đơn vị tuyên bố phá sản.

3. Tự nguyện ra khỏi Liên minh HTX Tỉnh Sơn La.

4. Bị khai trừ khỏi Liên minh HTX tỉnh Sơn La khi không chấp hành các quy định tại Điều lệ này.

Chương V

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Điều 15. Tổ chức bộ máy của Cơ quan Thường trực Liên minh HTX tỉnh Sơn La gồm có:

1- Thường trực chuyên trách.

2- Phòng Tổ chức - Hành chính.

3- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hp.

4- Ủy ban kiểm tra chuyên trách.

5- Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ Hợp tác xã và thành viên.

Điều 16. Cơ quan Thường trực Liên minh HTX tỉnh có chức năng sau:

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát trin HTX phù hợp với quy định của pháp luật theo sự phân công của UBND tỉnh.

2. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hp với các tổ chức trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật và quy định cụ thcủa UBND tỉnh Sơn La.

Điều 17. Nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực:

1. Tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể gồm: Tổ hp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa phương; Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, bin pháp, giúp các thành phần kinh tế hp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hp với địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Tập hp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị tỉnh về các chính sách, pháp luật và các quy định của tỉnh Sơn La có liên quan.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của các thành viên khi bị xâm phạm.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong cộng đồng xã hội tích cực tham gia phát triển kinh tế Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Theo dõi, giúp đỡ các Hợp tác xã trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; tổng kết hoạt động của các đơn vị thành viên và phổ biến kinh nghiệm của các tổ hp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên điển hình tiên tiến, nhân rộng các điển hình trong các lĩnh vực kinh tế; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống tổ chức Liên minh HTX tỉnh.

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác cho các thành viên.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, xã viên của Hợp tác xã và người lao động trong các doanh nghiệp thành viên.

7. Tham gia điều hành các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển kinh tế Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên.

8. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ trong tỉnh và ngoài tỉnh để phát trin kinh tế hp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.

9. Thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La và Liên minh HTX Việt Nam giao.

Chương VI

UỶ BAN KIỂM TRA

Điều 18. Uỷ ban kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh Sơn La do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Sơn La bầu gồm: Chủ nhiệm và một số uỷ viên, số lượng uỷ viên do Ban chấp hành quy định. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra là uỷ viên Ban Thường vụ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh. Uỷ ban kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh ban hành.

Điều 19. Uỷ ban kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Sơn La.

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động các nguồn: hội phí, quỹ hỗ trợ, vốn chương trình 120 và các nguồn thu khác từ hoạt động dịch vụ của Liên minh HTX tnh.

3. Bảo vệ quyền lợi hp pháp của các thành viên

4. Báo cáo trước Đại hội và các kỳ họp của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

5. Kiến nghị với Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh các hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân khi có sai phạm.

Chương VII

MỐI QUAN HỆ GIỮA LIÊN MINH HTX TỈNH VỚI CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ

Điều 20. Đối với các Sở, Ngành:

1. Phối hợp trong việc tham mưu với Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh về việc xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch và cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác.

3. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ, xã viên Hợp tác xã.

4. Phối hợp trong việc xét và đề nghị khen thưởng cho hợp tác xã và các đơn vị thành viên.

Điều 21. Đối với cấp huyện.

1. Phối hp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển tổ hp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trao đổi thông tin thuộc địa bàn quản lý.

2. Phối hp hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng, giúp đỡ Hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động có hiệu quả.

3. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã, Luật doanh nghiệp và các chính sách ưu tiên đến phát triển kinh tế tập thể.

4. Phối hp trong việc xét và đề nghị khen thưởng.

Chương VIII

TÀI CHÍNH

Điều 22. Tài chính của Liên minh HTX tỉnh gồm các nguồn sau:

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo cho cán bộ công chức làm việc tại Cơ quan Thường trực và hỗ trợ cho các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Hội phí do các thành viên đóng góp.

3. Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của Liên minh HTX tỉnh.

Điều 23. Thường trực Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm quản lý tài sản, tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. Tài sản, tài chính của Liên minh HTX tỉnh được sử dụng vào các hoạt động nhằm phục vụ việc phát triển kinh HTX, Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh của tỉnh.

Chương IX

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 24. Các tổ chức thành viên, cán bộ, xã viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể gồm: Tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên được Liên minh HTX tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 25. Các tổ chức thành viên, cá nhân hoạt động trong tổ chức thành viên Liên minh HTX tỉnh vi phạm Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành các cấp, làm ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh HTX tỉnh đều bị xem xét và có hình thức xử lý thích hợp.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Điều lệ này được Đại hội Liên minh HTX tỉnh Sơn la lần thứ III thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày được Chủ tịch ƯBND tỉnh ký quyết định công nhận.

Chỉ Đại hội Liên minh HTX tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Ban thường vụ Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành và cùng các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của tỉnh xử lý các vấn đề có liên quan ngoài phạm vi điều chỉnh của Điều lệ này.

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH SƠN LA

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2005/QĐ-UB về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ III 2005-2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


475

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141