Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1111/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1111/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng và Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ch tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo; Web VP;
- Lưu VT, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Xuân Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2013 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mc thủ tc hành chính mới

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

01

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).

 

02

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tchức).

 

03

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

04

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

05

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

06

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

07

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

08

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

09

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

10

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

11

Chm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

12

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức).

 

13

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

14

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

15

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

16

Đăng ký đi tên doanh nghiệp đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

17

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhim hữu hn hai thành viên trở lên.

 

18

Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

19

Đăng ký b sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

20

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

21

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

22

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

23

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đi với công ty c phần

 

24

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần.

 

25

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đi với công ty cổ phần.

 

26

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

 

27

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

 

28

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần

 

29

Đăng ký điều chỉnh giảm số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần

 

30

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đi với công ty c phần.

 

31

Đăng ký b sung, thay đi ngành ngh kinh doanh đi với công ty cphần.

 

32

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đi với công ty cổ phần.

 

33

Chm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh đối với công ty cổ phần.

 

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần.

 

35

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đi với công ty hp danh.

 

36

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hp danh.

 

37

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đi với công ty hp danh.

 

38

Đăng ký đi tên doanh nghiệp đi với công ty hợp danh.

 

39

Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh.

 

40

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

 

41

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hp danh.

 

42

Đăng ký b sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hp danh.

 

43

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hp danh.

 

44

Chm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh đi với công ty hp danh

 

45

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh.

 

46

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đi với doanh nghiệp tư nhân.

 

47

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

48

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đi với doanh nghiệp tư nhân.

 

49

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

50

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

51

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

52

Đăng ký b sung, thay đi ngành ngh kinh doanh đi với doanh nghiệp tư nhân

 

53

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

54

Chm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

55

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân.

 

56

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

 

57

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

58

Hp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

59

Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

60

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

61

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 

62

Tách công ty cổ phần.

 

63

Sáp nhập các công ty cổ phần.

 

64

Hợp nhất các công ty cổ phần.

 

65

Chuyn đi công ty c phn thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

66

Chuyn đi công ty c phn thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

67

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

68

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

69

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

70

Đăng ký bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 

71

Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí

 

72

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí

 

73

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đi với t chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

 

74

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

 

75

Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

 

76

Đăng ký lập ngân hàng trong nước.

 

77

Đăng ký lập ngân hàng liên doanh.

 

78

Đăng ký lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

 

79

Đăng ký lập công ty tài chính.

 

80

Đăng ký hoạt động chi nhánh đi với tổ chức tín dụng nước ngoài.

 

81

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đi với t chức tín dụng nước ngoài

 

82

Đăng ký hoạt động địa đim kinh doanh đi với t chức tín dụng c ngoài.

 

83

Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đi với tổ chức tín dụng nước ngoài.

 

84

Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài.

 

85

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài.

 

86

Chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp.

 

87

Đăng ký đ được cp đi sang Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

88

Đăng ký đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế.

 

89

Chm dứt tn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nht, công ty bị sáp nhập.

 

90

B sung, hiệu đính nội dung thông tin v Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký

 

II

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

1

Phê duyệt điều chỉnh dự án nhóm C

 

2

Phê duyệt điều chỉnh dự án nhóm B

 

3

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

B. Danh mục th tục hành chính được sửa đi, b sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ TTHC

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-113881-TT

2

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-114269-TT

3

Đăng ký hoạt động địa đim kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG- 114280-TT

4

Đăng ký đi tên doanh nghiệp đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-117071-TT

5

Đăng ký tăng vn điu lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-117082-TT

6

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-169995-TT

7

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-169999-TT

8

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-117053-TT

9

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân).

T-LDG-114314-TT

10

Chm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-116436-TT

11

Đăng ký thay đi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-170001-TT

12

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

T-LDG-114295-TT

13

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

T-LDG-113901-TT

14

Đăng ký thay đi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

T-LDG-170002-TT

15

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

T-LDG-113818-TT

16

Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

T-LDG- 114233-TT

17

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đi với công ty cổ phần

T-LDG-113834-TT

18

Đăng ký thay đi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

T-LDG-170005-TT

19

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

T-LDG-113861-TT

20

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

T-LDG-

21

Đăng ký thay đi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

T-LDG-114307-TT

22

Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-113913 TT

23

Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-113913-TT

24

Chuyn đi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

T-LDG-117093-TT

25

Chuyn đi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty c phn

T-LDG-113938-TT

26

Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

T-LDG-113910-TT

27

Chuyn đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-113948-TT

28

Chuyển đi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty c phn

T-LDG-113955-TT

29

Chia công ty c phn

T-LDG- 113914-TT

30

Chuyn đi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-113962-TT

31

Giải th doanh nghiệp - mã số hồ sơ

T-LDG-114301-TT

32

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

T-LDG-170006-TT

33

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

T-LDG-170000-TT

34

Đ nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện

T-LDG-114282-TT

35

Đăng ký thành lập Liên hiệp Hp tác xã

T-LDG-114226-TT

36

Thủ tục thay đổi nội dung của Liên hiệp Hp tác xã

T-LDG-117118-TT

37

Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

T-LDG-170007-TT

II

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

01

Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư (Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác)

T-LDG- 114371-TT

02

Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần đi với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư

T-LDG- 114379-TT

03

Đăng ký đầu tư dự án có vn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

T-LDG-114383-TT

04

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-114388-TT

05

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ đầu tư là tổ chức

T-LDG-114395-TT

06

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

T-LDG- 114400-TT

07

Đăng ký điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh

T-LDG- 114409-TT

08

Đăng ký điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp

T-LDG-115063-TT

09

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, không đầu tư theo hình thức hợp đồng hp tác kinh doanh

T-LDG-115080-TT

10

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp, không đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh; sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-115093-TT

11

Thm tra dự án có vn đu tư nước ngoài có quy mô vn đu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, không đầu tư theo hình thức hợp đồng hp tác kinh doanh

T-LDG-115439-TT

12

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, không đầu tư theo hình thức hp đồng hợp tác kinh doanh.

T-LDG- 115448-TT

13

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại không hình thành tổ chức kinh tế

T-LDG-115458-TT

14

Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-115471-TT

15

Chuyển nhượng dự án không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư

T-LDG-115485-TT

16

Đăng ký điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, không đăng ký lại doanh nghiệp

T-LDG-115632-TT

17

Thm tra dự án có vn đu tư nước ngoài quy mô vn đu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh, không đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

T-LDG-115643-TT

18

Giới thiệu địa điểm dự án đầu tư (doanh nghiệp có vốn đu tư nước ngoài)

T-LDG-115655-TT

19

Thủ tục chm dứt dự án và giải thể doanh nghiệp

T-LDG-116365-TT

20

Thủ tục chấm dứt dự án và giải thể chi nhánh

T-LDG-116368-TT

21

Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư (trường hợp chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác)

T-LDG-170061-TT

22

Đăng ký đầu tư dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đu tư có điu kiện, đầu tư theo hình thức hợp đồng hp tác kinh doanh

T-LDG-170062-TT

23

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh

T-LDG-170063-TT

24

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đu tư có điều kiện. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ đầu tư là cá nhân

T-LDG-170064-TT

25

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, một trong các thành viên góp vốn là t chức

T-LDG-170065-TT

26

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh là tổ chức

T-LDG-170066-TT

27

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trường hp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, các bên liên doanh là cá nhân

T-LDG-170067-TT

28

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh

T-LDG-170069-TT

29

Thm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp

T-LDG-170070-TT

30

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, đầu tư theo hình thức hp đồng hp tác kinh doanh

T-LDG-170071-TT

31

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân

T-LDG-170072-TT

32

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập 100% vốn nước ngoài, thành viên góp vốn là tổ chức

T-LDG-170073-TT

33

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh một là tổ chức

T-LDG-170074-TT

34

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành viên góp vốn là cá nhân.

T-LDG-170075-TT

35

Thm tra dự án có vn đu tư nưc ngoài quy mô vn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-170076-TT

36

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hp danh

T-LDG-170077-TT

37

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức Hp đồng hp tác kinh doanh. Sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-170078-TT

38

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp, không đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trường hợp sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-170079-TT

39

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hp đồng hp tác kinh doanh. Sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-170080-TT

40

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp, không đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-170081-TT

41

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-170082-TT

42

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp, không đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau khi điều chỉnh, dự án thuộc quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

T-LDG-170083-TT

43

Thm tra điu chỉnh dự án có vn đu tư nước ngoài đu tư theo hình thức hợp đồng hp tác kinh doanh. Sau khi điều chỉnh, dự án thuộc quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

T-LDG-170084-TT

44

Thm tra đi với dự án có vn đu tư nước ngoài có quy mô vn đu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

T-LDG-170085-TT

45

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân

T-LDG-170086-TT

46

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành viên góp vốn là tổ chức

T-LDG-170087-TT

47

Thẩm tra dự án có vn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh là tổ chức

T-LDG-170088-TT

48

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành viên góp vốn là cá nhân

T-LDG-170089-TT

49

Thẩm tra đi với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-170090-TT

50

Thm tra dự án có vn đu tư nước ngoài quy mô vn đu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh

T-LDG-170125-TT

51

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

T-LDG-170091-TT

52

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành viên góp vốn là tổ chức

T-LDG-170092-TT

53

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các thành viên tham gia góp vốn là cá nhân

T-LDG-170093-TT

54

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh một là tổ chức

T-LDG-170094-TT

55

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa các nhà đầu tư là cá nhân

T-LDG-170095-TT

56

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-170096-TT

57

Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gắn với đăng ký hoạt động của chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty c phần hoặc công ty hợp danh

T-LDG-170097-TT

58

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần; bên mua lại không hình thành tổ chức kinh tế để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư

T-LDG-170098-TT

59

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các thành viên tham gia góp vốn là cá nhân

T-LDG-170099-TT

60

Đăng ký đầu tư trường hp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại, sáp nhập thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các thành viên góp vốn là tổ chức

T-LDG-170100-TT

61

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại, thành lập doanh nghiệp liên doanh, các bên liên doanh là cá nhân

T-LDG-170101-TT

62

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại, sáp nhập thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh là tổ chức

T-LDG-170102-TT

63

Đăng ký đầu tư trường hp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, bên mua lại thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án, các bên liên doanh là cá nhân

T-LDG-170103-TT

64

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, bên mua lại thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án, một trong các bên liên doanh là tổ chức

T-LDG-170104-TT

65

Đăng ký đầu tư trường hp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành lập chi nhánh để thực hiện dự án

T-LDG-170105-TT

66

Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên, công ty cổ phn, bên mua lại là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc công ty cổ phần thành lập chi nhánh

T-LDG-170106-TT

67

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-170107-TT

68

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc Công ty cổ phần, hoặc Công ty Hợp danh

T-LDG-170108-TT

69

Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế, bên nhận chuyển nhượng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành lập chi nhánh để tiếp tục triển khai dự án đầu tư

T-LDG-170109-TT

70

Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế, bên nhận chuyển nhượng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh thành lập chi nhánh để tiếp tục triển khai dự án đầu tư

T-LDG-170110-TT

71

Chuyn nhượng dự án gn với việc chm dứt hoạt động của t chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư, thành viên góp vốn là cá nhân

T-LDG-170111-TT

72

Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dự án một trong các thành viên góp vốn là tổ chức

T-LDG-170112-TT

73

Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án đầu tư, một trong các bên liên doanh là tổ chức

T-LDG-170113-TT

74

Chuyn nhượng dự án gn với việc chm dứt hoạt động của t chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án đầu tư, các bên liên doanh là cá nhân

T-LDG-170114-TT

75

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006, không đăng ký lại doanh nghiệp

T-LDG-170115-TT

76

Đăng ký điều chnh dự án có vn đầu tư nưc ngoài được cp GP đầu tư trước ngày 01/7/2006, trường hp hp đồng hợp tác kinh doanh không đổi giấy chứng nhận đầu tư

T-LDG-170116-TT

77

Thẩm tra điều chỉnh dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp GP đầu tư trước ngày 01/7/2006, trường hp hp đồng hợp tác kinh doanh không đổi giấy chứng nhận đầu tư

T-LDG-170117-TT

78

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

T-LDG-170118-TT

79

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vn nước ngoài, thành viên góp vốn là tổ chức

T-LDG-170119-TT

80

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gn với thành lập doanh nghiệp 100% vn nước ngoài, thành viên góp vốn là cá nhân

T-LDG-170120-TT

81

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh một là tổ chức

T-LDG-170121-TT

82

Thm tra dự án có vn đu tư nước ngoài quy mô vn đu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa các nhà đầu tư là cá nhân

T-LDG-170122-TT

83

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động của chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

T-LDG-170123-TT

84

Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động của chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh

T-LDG-170124-TT

85

Giới thiệu địa điểm đầu tư dự án vốn trong nước

T-LDG-117192-TT

86

Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế; không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116371-TT

87

Cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh); không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116374-TT

88

Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh); thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116374-TT

89

Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116379-TT

90

Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, không gắn với việc thành lập doanh nghip hay tổ chức kinh tế; không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116380-TT

91

Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh); không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116382-TT

92

Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế (thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời thực hiện đăng ký kinh doanh); thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116385-TT

93

Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư vốn trong nước có vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên không gắn với việc thành lập doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế; thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

T-LDG-116386-TT

94

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư vốn trong nước

T-LDG-116388-TT

95

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh đ thực hiện dự án

T-LDG-170068-TT

96

Phê duyệt dự án nhóm A

T-LDG-116394-TT

97

Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ODA

T-LDG-116397-TT

98

Xem xét chủ trương đầu tư dự án vn ngân sách nhà nước

T-LDG-116399-TT

99

Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật

T-LDG- 116401-TT

100

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án vốn ngân sách nhà nước (UBND tỉnh ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt)

T-LDG-116403-TT

101

Phê duyệt dự án nhóm C

T-LDG-116410-TT

102

Phê duyệt dự án nhóm B

T-LDG-116412-TT

III

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh)

T-LDG-116432-TT

2

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư)

T-LDG-116422-TT

3

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư)

T-LDG-116427-TT

4

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án (thẩm quyền của UBND tỉnh)

T-LDG-116434-TT

C. Thủ tục hành chính bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

I

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

01

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. Số hồ sơ: T-LDG-114359-TT

Điều 3 Luật 38/2009/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/8/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định như sau: Đăng ký lại và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; việc đăng ký lại được thực hiện trong thời hạn năm năm, kể từ ngày Luật DN có hiệu lực (Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2006)

II

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

01

Đăng ký thay đi danh sách người đại diện theo ủy quyền đi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức). Số hồ sơ: T-LDG-170003-TT

Không thuộc trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1111/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.029

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!