Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 111/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội với những nội dung sau đây:

1. Mục tiêu: chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu nhằm huy động thêm vốn, tạo thêm động lực, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

2. Hình thức cổ phần hóa: bán một phần vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn và chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

3. Mức vốn điều lệ: 2.000 tỷ đồng (hai nghìn tỷ đồng chẵn).

4. Tỷ lệ cổ phần mà Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước nắm giữ 76% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần; phần vốn nhà nước này sẽ được tiếp tục bán để giảm xuống mức không thấp hơn 51% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần theo các giai đoạn phù hợp.

5. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định và chịu trách nhiệm về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không quá 10% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

6. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc, nội dung cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thực hiện theo các quy định của pháp luật về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xử lý tài chính, tổ chức xác định giá trị Tổng công ty theo quy định hiện hành và gửi kết quả xác định giá trị Tổng công ty về Bộ Tài chính để thẩm tra và công bố.

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh cần xử lý vượt quá thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Bản Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,
 Tài chính, Nội vụ, Lao động – TB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng TW, Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Tổng công ty Bia - Rượu – NGK Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, CN, KTTH, ĐP;
 Website của Chính phủ, Ban Điều hành 112;
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22