Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 111/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 13/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CƠ KHÍ YÊN VIÊN THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 374/CV-EVN-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ khí Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 01 tháng 9 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Cơ khí Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước  : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 44,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy  :   5,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Cơ khí Yên Viên tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1877/QĐ-TCKT ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 55.731.616.650 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 6.408.739.466 đồng.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam cấp bổ sung vốn Nhà nước cho Nhà máy là 13.591.260.534 đồng (theo Công văn số 365/CV-EVN-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2004 và Công văn số BT253/2004EVN/TCKT ngày 21 tháng 9 năm 2004).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 417 lao động trong Nhà máy là 67.287 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.018.610.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Sản xuất thiết bị điện làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực,

- Tên giao dịch quốc tế : POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt : PEC;

- Trụ sở đặt tại : 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, mua bán các cấu kiện thép, sắt thép cho xây dựng (dầm cầu thép, xà, thanh giằng, các cột tháp, cột ăng ten truyền hình, cột điện bằng thép mạ kẽm có cấp điện áp đến 500 kV, kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn của các nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện) và kim loại màu;

- Sản xuất thiết bị phân phối điện (phụ kiện đường dây và trạm cao, trung hạ thế);

- Xây dựng công trình công nghiệp (xây lắp đường dây và trạm có cấp điện áp đến 220 kV, xây lắp các công trình viễn thông);

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Công ty Sản xuất thiết bị điện có trách nhiệm chỉ đạo Nhà máy Cơ khí Yên Viên tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Sản xuất thiết bị điện có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Sản xuất thiết bị điện, Giám đốc Nhà máy Cơ khí Yên Viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Cơ khí Yên Viên thuộc Công ty Sản xuất thiết bị điện thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.125
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6