Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2009/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 110/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 110/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An; Quyết định 1150/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Tờ trình số 96/TTr-KKT ngày 17 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Về quản lý quy hoạch, xây dựng:

a) Phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết;

b) Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình cho các tổ chức có liên quan.

2. Về kế hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai chi tiết vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách hỗ trợ hàng năm cho Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện;

b) Phê duyệt các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp sử dụng ngân sách tỉnh dưới 07 tỷ đồng sau khi có chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

c) Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C sau khi được UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA của các chương trình, dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

3. Về quản lý tài nguyên và môi trường:

Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam, các Khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Đông Nam do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An làm chủ đầu tư.

Điều 2. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trực tiếp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ công tác cụ thể như sau:

1. Về quy hoạch:

a) Chủ trì tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Thẩm định địa điểm đầu tư đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Về thẩm định thiết kế cơ sở:

Có ý kiến bằng văn bản về thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Về quản lý tài nguyên và môi trường:

a) Trên cơ sở quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và của pháp luật về đầu tư và đất đai, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan quyết định mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức miễn, giảm đối với đất, mặt nước chuyên dùng cho từng dự án đầu tư đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu quyền sử dụng đất;

b) Xem xét hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp.

c) Thoả thuận với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng về giá thuê đất, giá cho thuê lại đất đối với đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phí sử dụng các công trình trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có trách nhiệm:

a) Thực hiện các nội dung công việc được uỷ quyền và giao nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh việc thực hiện các nội dung công việc đó.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan theo cơ chế "một cửa" trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã liên quan có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo sự phù hợp về quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

b) Tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy định do địa phương, đơn vị mình đã ban hành trước đây cho phù hợp với Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2009/QĐ-UBND ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250