Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 104/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 28/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2004/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 86/2003/QĐ-TTg ngày 07/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 90/2004/QĐ-TTg ngày 24/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thí điểm chuyển CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI, sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Tên tiếng Anh: HANOI ELECTRONICS CORPORATION;

- Tên viết tắt: Công ty HANEL;

- Công ty mẹ - Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) là doanh nghiệp Nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Điện tử Hà Nội và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện tử Hà Nội trước đây.

1- Trụ sở đặt tại: số 2 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 8524555, (84-4) 8522102

Fax: (84-4) 8525770

2- Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng; thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty khác theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính thí điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3- Công ty Mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty điện tử Hà Nội.

4- Vốn của Công ty Mẹ tại thời điểm thành lập bao gồm:

- Vốn nhà nước được hạch toán tập trung tại Công ty Mẹ.

- Vốn nhà nước do Công ty Mẹ đã tham gia liên doanh đầu tư với nước ngoài, các công ty cổ phần và các liên doanh khác.

5- Công ty Điện tử Hà Nội chịu sự chỉ đạo và quản lý Nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý khác theo pháp luật.

Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Điện tử Hà Nội :

1. Chức năng của Công ty Điện tử Hà Nội:

- Thực hiện quyền Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Hà Nội về việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước được giao tại Công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

- Giữ vai trò chủ đạo tập trung, chi phối và liên kết các hoạt động của các Công ty con nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Hà Nội và các Công ty con;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, chế độ chính sách..., điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của các Công ty con và đơn vị phụ thuộc.

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là nghiên cứu, thiết kế, sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dùng, các sản phẩm phục vụ công nghệ điện tử viễn thông, các sản phẩm cơ khí chính xác góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển ngành điện tử đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Điện tử Hà Nội :

- Tham gia với các cơ quan chức năng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Điện tử theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và của Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm về đầu tư, quản lý sản xuất các sản phẩm: điện tử dân dụng, công nghiệp chuyên dùng vào tự động hóa, điện tử viễn thông, cơ khí chính xác, xốp nhựa dân dụng và chuyên dùng, khuôn mẫu cao cấp.

- Lập, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ kỹ thuật cao theo chức năng được giao.

- Tổ chức sản xuất hoặc chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các công ty con để áp dụng trong sản xuất.

- Nghiên cứu công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và cung cấp các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông, các sản phẩm mềm cho khách hàng.

- Tổ chức mạng lưới bán hàng và xuất khẩu các sản phẩm HANEL ra các nước trên thế giới.

- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc và hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ kỹ thuật cao.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương tiện.

- Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ cho nhu cầu phát triển của HANEL, các công ty con của HANEL và nhu cầu của thị trường.

- Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tư vấn về đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp.

3. Các quyền và nghĩa vụ của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL); được thực hiện như trong Điều lệ.

Điều 3: Tổ chức bộ máy của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL).

1. Bộ máy quản lý điều hành của HANEL gồm :

- Tổng Giám đốc

- Phó Tổng Giám đốc

- Kế toán trưởng và bộ phận giúp việc.

2. Công ty Điện tử Hà Nội có các công ty con gồm:

- Công ty TNHH một thành viên

- Công ty cổ phần

- Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên mà công ty mẹ có cổ phần hoặc vốn góp chi phối.

- Công ty liên kết.

Các Công ty con, công ty liên kết là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con, công ty liên kết.

a/ Các công ty con tại thời điểm thành lập công ty Mẹ, gồm có:

- Công ty Cổ phần HANEL – Xốp nhựa.

- Công ty Cổ phần Điện tử công nghiệp – Tự động hóa và Cơ khí chính HANEL.

- Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin HANEL.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử HANEL

- Công ty Cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp HANEL

- Công ty Cổ phần Thương mại HANEL

- Công ty Cổ phần Khu đô thị hỗ trợ khu công nghiệp HANEL

- Công ty Cổ phần Đầu tư và đào tạo dạy nghề HANEL.

b/ Các công ty liên kết tại thời điểm thành lập công ty Mẹ gồm có:

- Công ty TNHH Đèn hình ORION – HANEL

- Công ty TNHH Điện tử DEAWOO – HANEL

- Công ty TNHH  Thương mại DEAHA

- Công ty TNHH DEAWOO – HANEL

- Công ty TNHH  Tiếp vận Thăng Long

- Công ty TNHH Hệ thống dây SUMI – HANEL

- Công ty TNHH SIN - HANEL

- Công ty TNHH NOBLE Việt Nam

- Công ty Cổ phần PJICO

- Công ty Cổ phần VICOSIMEX

- Công ty Cổ phần Hà Nội TELECOM

- Công ty Liên doanh HANEL – CO-OÉT.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để mở rộng quy mô phát triển theo nhu cầu của Thành phố và xã hội, Công ty Điện tử được thành lập thêm một số công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành của pháp luật.

Mối quan hệ giữa Công ty Mẹ - Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện như trong Điều lệ.

Điều 4:

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với Giám đốc các Sở: Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan tiến hành tổ chức triển khai quyết định này.

2. Giao Công ty Điện tử Hà Nội:

- Hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và họat động, Xây dựng Qui chế tài chính của Công ty báo cáo UBND Thành phố để trình Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

- Nghiên cứu, xây dựng các nội quy, quy chế, quy định, phương án SXKD... để thống nhất chỉ đạo về quản lý và điều hành nhằm từng bước đưa Công ty đi vào ổn định và phát triển.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Hà Nội và Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại Điều III chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2004/QĐ-UB ngày 28/06/2004 về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.176.43