Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 103/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo biến thế thành Công ty cổ phần Chế tạo biến thế do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 103/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 28/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện (Tờ trình số 40/TT-HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Chế tạo biến thế và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 25 tháng 8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Chế tạo biến thế (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 36,63 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 12,37 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Chế tạo biến thế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1442/QĐ-TCKT ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 27.320.690.683 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 14.220.226.021 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 145 lao động trong Nhà máy là 12.410 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 372.300.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Nhà máy Chế tạo biến thế làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Chế tạo biến thế thành Công ty cổ phần Chế tạo biến thế,

- Tên giao dịch quốc tế : TRANSFORMER MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : CTBT;

- Trụ sở: số 11, đường K2, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, bán buôn, bán lẻ thiết bị, máy móc kỹ thuật điện dùng trong công nghiệp và dân dụng;

- Đại lý, ký gửi, bán buôn, bản lẻ hàng hoá, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông;

- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến 110 kV;

- Xây lắp dường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110 kV;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Chế tạo biến thế là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện có trách nhiệm chỉ đạo Nhà máy Chế tạo biến thế tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Chế tạo biến thế theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Nhà máy Chế tạo biến thế có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện, Giám đốc Nhà máy Chế tạo biến thế và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo biến thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo biến thế thành Công ty cổ phần Chế tạo biến thế do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45