Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Số hiệu: 07/2004/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 02/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội , ngày 02 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY LẮP BƯU ĐIỆN THUỘC BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG THÁP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VIỄN THÔNG ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/8/1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Căn cứ Văn bản số 261/CP-ĐMDN ngày 11/3/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2003 - 2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-BBCVT ngày 01/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh ĐồngTháp - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Xét Công văn số 263/TCCB ngày 26/12/2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp từ thời điểm sau ngày Công ty cổ phần nhận được đăng ký kinh doanh và phù hợp với niên độ kế toán.

Tên giao dịch quốc tế: DONGTHAP TELECOMMUNICATION CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: DTC.

Trụ sở giao dịch đặt tại: 83-85 Nguyễn Huệ, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp với nội dung sau:

1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng), được chia thành 50.000 cổ phần phổ thông với giá trị mỗi cổ phần là 100.000 đồng, trong đó:

 - Tỷ lệ vốn nhà nước (Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đại diện): 40% vốn điều lệ, tương ứng 20.000 cổ phần với tổng giá trị là 2.000.000.000 đồng;

 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 30% vốn điều lệ, tương ứng 15.000 cổ phần với tổng giá trị là 1.500.000.000 đồng, trong đó cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty: 1.880 cổ phần với tổng giá trị là 188.000.000 đồng, giá trị được ưu đãi: 56.400.000 đồng;

 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty: 30% vốn điều lệ, tương ứng 15.000 cổ phần với tổng giá trị là 1.500.000.000 đồng.

2. Giá trị Công ty tại thời điểm cổ phần hóa (ngày 30/6/2002):

 - Giá trị thực tế của Công ty: 5.103.042.957 đồng;

 - Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty: 338.203.349 đồng.

3. Hình thức cổ phần hóa:

Giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP).

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp kinh doanh các ngành nghề sau:

1. Xây dựng, lắp đặt các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp và dân dụng;

2. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị viễn thông, tin học, thiết bị công nghiệp và dân dụng;

3. Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, giám sát thi công, hỗ trợ xây dựng các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học, công nghiệp và dân dụng.

4. Sản xuất vật liệu xây dựng và các vật liệu, phụ kiện liên quan đến ngành nghề xây lắp của Công ty;

5. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Công ty Xây lắp Bưu điện Đồng Tháp bán cổ phần lần đầu đúng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần, điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động... và các tài liệu có liên quan của Công ty Xây lắp Bưu điện Đồng Tháp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty Xây lắp Bưu điện Đồng Tháp và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Đình Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thành Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101