Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về Quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản số: 264/HĐND, ngày 30/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định sử dụng nguồn thu từ đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Văn bản số 244/BQL-TNMT, ngày 18/6/2012; của Sở Tài chính tại Văn bản số 127/STC-NS ngày 16/01/2013; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1049/BC-STP ngày 04/10/2012 và Văn bản số 1413/STP-XDVB ngày 19/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế các quyết định trước đây liên quan đến quy định về sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh; Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- TT Công báo và Tin học;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu

Nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chung trong Khu kinh tế và nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển của Khu kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung của Khu kinh tế và các quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt.

Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, quy định của Nhà nước và UBND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn thu từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất thuộc diện tích đất quy hoạch các khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được áp dụng thực hiện theo quy định này bao gồm:

1. Nguồn thu từ các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất để phát triển xây dựng các khu dân cư, các khu đô thị.

2. Nguồn thu đối với diện tích đất đã giao quyền sử dụng cho các tổ chức, đơn vị, cơ quan Nhà nước (thuộc quỹ đất chuyên dùng) khi thay đổi mục đích sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án phát triển quỹ đất.

4. Nguồn thu từ cho thuê đất.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tỷ lệ phân chia tiền thu từ tiền sử dụng đất

1. Số tiền thu được do cấp quyền sử dụng đất, đấu giá đất trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được trích 20% để hình thành quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh, số còn lại được đầu tư trở lại theo cơ chế:

a. Đối với diện tích đất đã giao quyền sử dụng cho các tổ chức, đơn vị, cơ quan Nhà nước (thuộc quỹ đất chuyên dùng) khi thay đổi mục đích sử dụng, giao đất có thu tiền sử dụng đất thì được trích 100% để đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

b. Đối với các dự án triển khai trong các khu quy hoạch do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm Chủ đầu tư thì số tiền thu từ tiền sử dụng đất thu được từ giao đất, đấu giá đất được trích lại 100% để đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

c. Đối với việc giao đất để xây dựng các công trình, dự án được triển khai theo cam kết đã ký giữa Nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và UBND tỉnh thì số thu tiền sử dụng đất còn lại sau khi thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách tài chính đối với nguồn thu tiền sử dụng đất theo từng dự án cụ thể được trích lại 100% để đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

2. Đối với tiền thuê đất phát sinh trong khu quy hoạch các khu chức năng được đầu tư trở lại 100% cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Điều 5. Sử dụng tiền nguồn thu từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất

Hàng năm, căn cứ vào số tiền thu được từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất được hưởng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ kinh phí cho các danh mục công trình cụ thể, thuộc các lĩnh vực sau:

1. Chi đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội theo quy hoạch của Khu kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chi đầu tư phát triển quỹ đất phục vụ đấu giá đất trong Khu kinh tế.

3. Chi các nội dung về đo vẽ bản đồ phục vụ khảo sát quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 6. Tổ chức thực hiện đầu tư và thanh quyết toán

1. Nguồn vốn được đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát triển quỹ đất thì việc tổ chức thực hiện đầu tư và công tác thanh quyết toán áp dụng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Nguồn vốn được đầu tư cho công tác đo đạc thành lập bản đồ phục vụ công tác GPMB, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc tổ chức thực hiện công tác thanh quyết toán áp dụng theo quy định hiện hành cho việc đo vẽ bản đồ sử dụng nguồn ngân sách.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Hương Sơn UBND xã, thị trấn trong Khu kinh tế tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.338

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102